Návštěvní řád Ústřední knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 1. Tento návštěvní řád vychází z Knihovního řádu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovéorganizace, (dále jen KKFBZ) a platí pro všechny uživatele Ústřední knihovny KKFBZ, budova 15,Vavrečkova 7040.
 2. Uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Knihovního řádu KKFBZ, obecných právních norem a pokynyzaměstnanců knihovny. Jsou povinni se podřídit opatřením potřebným k ochraně zdraví uživatelů izaměstnanců a majetku knihovny, dodržovat předpisy požární ochrany a chovat se tak, aby neohroziliživot a zdraví své nebo ostatních osob.
 3. Uživatelem knihovny je každá osoba, která užívá kteroukoliv službu knihovny, a každý, kdo vstoupía zdržuje se v prostorách knihovny pro veřejnost (tj. návštěvník).
 4. Právo na všechny služby má registrovaný uživatel, tj. fyzická nebo právnická osoba s platným knihovnímprůkazem. Neregistrovanému uživateli mohou být poskytnuty prezenční služby, které nejsouposkytovány adresně (studium na místě, informační služby, kopírování aj.).
 5. Prostor knihovny a služby může uživatel využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním knihovny,a způsobem, který nepůsobí újmu knihovně ani ostatním osobám.
 6. Knihovnu mohou samostatně navštěvovat děti starší 7 let, mladší pouze v doprovodu osoby starší 15 let(rodinného příslušníka, pedagoga).
 7. Dítě není možné ponechat v prostorách knihovny bez dozoru. Za chování dětí odpovídá jejich doprovod.
 8. Za děti, žáky a studenty, kteří se účastní kolektivních programů pro ně organizovaných KKFBZ, odpovídájejich pedagogický doprovod.
 9. Uživatel je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla do šatní skříňky. Provoz a užívání šatníchskříněk v knihovně se řídí Provozním řádem budov 14│15 BAŤŮV INSTITUT. Za věci odložené mimo šatnískříňky knihovna neručí. Cenné věci a předměty neponechává uživatel v odložených oděvecha zavazadlech. V případě ztráty osobní věci v KKFBZ postižený oznámí ztrátu pracovníku oddělení, kterýs ním sepíše záznam o ztrátě. Postižený ohlásí ztrátu věci Policii ČR a až po jejím šetření bude odškodněníza ztrátu řešeno v KKFBZ.
 10. Uživatel může obsadit pouze jedno studijní místo. Není dovoleno rezervovat místa pro další osoby.
 11. Individuální studovny nebo kolektivní studovnu ve 4. podlaží si lze rezervovat. Klubovna ve 3. podlažíje přístupná pro žáky a pro veřejnost v době programů realizovaných knihovnou.
 12. Uživatel smí z volného výběru vyjmout najednou jen nezbytný počet dokumentů, který právě potřebujeke studiu, nebo vyjmout najednou jen dvě poslední čísla denního tisku nebo časopisů a po prostudováníje vrátit na původní místo, nebo na místo k tomu určené.
 13. Uživatel nesmí dokumenty ve volném výběru poškozovat, znehodnocovat je podtrháváním a vpisovánímpoznámek, vyřezáváním stránek, poškozovat evidenční a zabezpečovací prvky apod.
 14. Uživatel nesmí odnášet dokumenty z knihovního fondu KKFBZ bez příslušné evidence. Takové jednání sepokládá za pokus o odcizení.
 15. V celé budově 15 je zprovozněna bezdrátová (Wi-Fi) síť. Přístup na internet na zařízeních knihovnyje umožněn všem uživatelům knihovny buď na základě údajů pro přístup do čtenářského konta, nebo nazákladě přístupového hesla, které poskytne obsluha.
 16. Pro děti do 15 let je vyhrazeno používání výpočetní techniky a umožněn přístup k internetu pouze ve 3.podlaží, v prostoru dětského oddělení.
 17. Uživatel nesmí přemísťovat výpočetní techniku a vykonávat žádnou činnost poškozující provoz počítače,periferií nebo sítě.
 18. Uživatel může v prostorách knihovny používat vlastní zařízení (tablet, notebook, chytrý telefon);k použití těchto přístrojů neposkytuje knihovna technickou podporu. Přístup k elektrické síti je umožněnpouze u studijních stolů ve 3. a 4. podlaží Ústřední knihovny.
 19. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnýmiprávními předpisy.
 20. V prostorách knihovny není dovoleno provozovat jakékoliv podnikatelské aktivity.
 21. Pobyt v prostorách knihovny je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivempsychotropních látek a těm, kteří nevyužívají prostory v souladu s jejich určením. V knihovně nenídovoleno kouřit, používat elektronické cigarety, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamnéprostředky, v půjčovnách není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje s výjimkou čisté vodyv uzavřených nádobách. Není dovoleno vnášet do prostor knihovny nic, čím by mohl být poškozenknihovní fond.
 22. Není dovoleno vnášet do prostor knihovny bodné, řezné a střelné zbraně, dále hořlavé, toxické a jinénebezpečné látky.
 23. Vstup do prostor KKFBZ není povolen se zvířaty s výjimkou asistenčních psů.
 24. Vstup do prostor KKFBZ není povolen na kolečkových bruslích a s jízdními koly a obdobnými sportovnímia dopravními prostředky.
 25. V prostorách knihovny je možné používat mobilní telefon pouze za předpokladu, že uživatel nebudeomezovat nebo rušit ostatní.
 26. Poslech hlasitých výstupů z počítače, tabletu, kláves a jiných zařízení je možný pouze za použití sluchátek.
 27. Uživatel je povinen zachovávat ve všech prostorách KKFBZ klid, pořádek a čistotu a nesmí poškozovatmajetek knihovny.
 28. U centrálních výpůjčních pultů jsou k dispozici lékárničky pro poskytnutí první pomoci, je to místo prořešení krizových situací nebo přivolání odborné lékařské pomoci.
 29. Uživatel je povinen respektovat zásady slušného chování a respektovat práva a majetek ostatníchuživatelů. Svým chováním a projevy nesmí obtěžovat, ohrožovat a omezovat ostatní uživatele anipracovníky knihovny.
 30. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, přestože byl na ně upozorněn, může být na stanovenoudobu zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škoduani odpovědnosti podle platných předpisů.
 31. Právo používat služeb knihovny je možné odebrat uživateli i z hygienických důvodů.
 32. V mimořádných případech (požární poplach, havárie atd.) jsou uživatelé povinni řídit se pokynypracovníků knihovny a bezpečnostní agentury.
 33. Za účelem ochrany majetku a zdraví všech uživatelů a zaměstnanců je vstupní prostor do půjčovensledován kamerovým systémem, který je součástí krizových, bezpečnostních a požárních opatření.
 34. V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách KKFBZ mohou být pořizovány fotografie, obrazovéa zvukové záznamy za účelem prezentace a dokumentace činnosti knihovny. KKFBZ nenese odpovědnostza záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Ve Zlíně dne 25. 5. 2018

PhDr. Zdeňka Friedlováředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace

Poslední změna: 25.05.2018