Návštěvní řád ústřední knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 1. Tento návštěvní řád vychází z Knihovního řádu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, a platí pro všechny uživatele ústřední knihovny, budova 15, Vavrečkova 7040 (dále jen knihovna).
 2. Uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Knihovního řádu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, obecných právních norem a pokyny zaměstnanců knihovny. Jsou povinni se podřídit opatřením potřebným k ochraně zdraví uživatelů i zaměstnanců a majetku knihovny.
 3. Uživatelem knihovny je každá osoba, která užívá kteroukoliv službu knihovny, a každý, kdo vstoupí a zdržuje se v prostorách knihovny pro veřejnost (tj. návštěvník).
 4. Právo na všechny služby má registrovaný uživatel, tj. fyzická nebo právnická osoba s platným knihovním průkazem. Neregistrovanému uživateli mohou být poskytnuty prezenční služby, které nejsou poskytovány adresně (studium na místě, informační služby, kopírování aj.).
 5. Prostor knihovny a služby může uživatel využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním knihovny, a způsobem, který nepůsobí újmu knihovně ani ostatním osobám.
 6. Knihovnu mohou samostatně navštěvovat děti starší 7 let, mladší pouze v doprovodu osoby starší 15 let (rodinného příslušníka, pedagoga).
 7. Dítě není možné ponechat v prostorách knihovny bez dozoru. Za chování dětí odpovídá jejich doprovod.
 8. Za děti, žáky a studenty, kteří se účastní kolektivních programů pro ně organizovaných knihovnou, odpovídá jejich pedagogický doprovod.
 9. Uživatel je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla do šatní skříňky. Provoz a užívání šatních skříněk v knihovně se řídí Provozním řádem budov 14│15 BAŤŮV INSTITUT. Za věci odložené mimo šatní skříňky knihovna neručí. Cenné věci a předměty neponechává uživatel v odložených oděvech a zavazadlech. V případě ztráty osobní věci v knihovně postižený oznámí ztrátu pracovníku knihovny, který s ním sepíše záznam o ztrátě. Postižený ohlásí ztrátu věci Policii ČR a až po jejím šetření bude odškodnění za ztrátu řešeno v knihovně.
 10. Uživatel může obsadit pouze jedno studijní místo. Není dovoleno rezervovat místa pro další osoby.
 11. Individuální studovny nebo skupinovou studovnu ve 4. podlaží si lze rezervovat. Klubovna ve 3. podlaží je přístupná pro žáky a pro veřejnost v době programů realizovaných knihovnou.
 12. Uživatel smí z volného výběru vyjmout najednou jen nezbytný počet dokumentů, který právě potřebuje ke studiu, nebo vyjmout najednou jen dvě poslední čísla denního tisku nebo časopisů a po prostudování je vrátit na původní místo, nebo na místo k tomu určené.
 13. Uživatel nesmí dokumenty ve volném výběru poškozovat, znehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek, poškozovat evidenční a zabezpečovací prvky apod.
 14. Uživatel nesmí odnášet dokumenty z knihovního fondu bez příslušné evidence. Takové jednání se pokládá za pokus o odcizení.
 15. V celé budově 15 je k dispozici připojení k bezdrátové síti (Wi-Fi). Přístup na internet na zařízeních knihovny je umožněn všem uživatelům knihovny buď na základě údajů pro přístup do čtenářského konta, nebo na základě přístupového hesla, které poskytne knihovník.
 16. Pro děti do 15 let je vyhrazeno používání výpočetní techniky a umožněn přístup k internetu pouze ve 3. podlaží, v prostoru oddělení pro děti.
 17. Uživatel nesmí přemísťovat výpočetní techniku a vykonávat žádnou činnost poškozující provoz počítače, periferií nebo sítě.
 18. Uživatel může v prostorách knihovny používat vlastní zařízení (tablet, notebook, chytrý telefon); k použití těchto přístrojů neposkytuje knihovna technickou podporu. Přístup k elektrické síti je umožněn pouze u studijních stolů ve 3. a 4. podlaží ústřední knihovny.
 19. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 20. V prostorách knihovny není dovoleno provozovat jakékoliv podnikatelské aktivity.
 21. Pobyt v prostorách knihovny je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek a těm, kteří nevyužívají prostory v souladu s jejich určením. V knihovně není dovoleno kouřit, používat elektronické cigarety, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky, v půjčovnách není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje s výjimkou čisté vody v uzavřených nádobách. Není dovoleno vnášet do prostor knihovny nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond.
 22. Není dovoleno vnášet do prostor knihovny bodné, řezné a střelné zbraně, dále hořlavé, toxické a jiné nebezpečné látky.
 23. Vstup do prostor knihovny není povolen se zvířaty s výjimkou asistenčních psů.
 24. Vstup do prostor knihovny není povolen na kolečkových bruslích a s jízdními koly a obdobnými sportovními a dopravními prostředky.
 25. V prostorách knihovny je možné používat mobilní telefon pouze za předpokladu, že uživatel nebude omezovat nebo rušit ostatní.
 26. Poslech hlasitých výstupů z počítače, tabletu, kláves a jiných zařízení je možný pouze za použití sluchátek.
 27. Uživatel je povinen zachovávat ve všech prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu a nesmí poškozovat majetek knihovny.
 28. Uživatel je povinen dodržovat předpisy požární ochrany a chovat se tak, aby neohrozil život a zdraví své nebo ostatních osob.
 29. U centrálních výpůjčních pultů jsou k dispozici lékárničky pro poskytnutí první pomoci, je to místo pro řešení krizových situací nebo přivolání odborné lékařské pomoci.
 30. Uživatel je povinen respektovat zásady slušného chování a respektovat práva a majetek ostatních uživatelů. Svým chováním a projevy nesmí obtěžovat, ohrožovat a omezovat ostatní uživatele ani pracovníky knihovny.
 31. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, přestože byl na ně upozorněn, může být na stanovenou dobu zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 32. Právo používat služeb knihovny je možné odebrat uživateli i z hygienických důvodů.
 33. V mimořádných případech (požární poplach, havárie atd.) jsou uživatelé povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny a bezpečnostní agentury.
 34. Za účelem ochrany majetku a zdraví všech uživatelů a zaměstnanců je vstupní prostor do půjčoven sledován kamerovým systémem, který je součástí krizových, bezpečnostních a požárních opatření.
 35. V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách knihovny mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace a dokumentace činnosti knihovny. Knihovna nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Ve Zlíně dne 5. 11. 2020

Ing. Jan Kaňka
ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace

Poslední změna: 10.12.2020