Návštěvní řád poboček Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 1. Tento návštěvní řád vychází z Knihovního řádu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, a platí pro všechny uživatele poboček, tzn. pro knihovny Díly, Jižní Svahy, Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Malenovice, Mokrá, Podlesí, Prštné, Příluky, Štípa a Velíková (dále jen knihovny).
 2. Uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Knihovního řádu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, obecných právních norem a pokyny zaměstnanců knihoven. Jsou povinni se podřídit opatřením potřebným k ochraně zdraví uživatelů i zaměstnanců a majetku knihoven.
 3. Uživatelem knihoven je každá osoba, která užívá kteroukoliv službu knihoven, a každý, kdo vstoupí a zdržuje se v prostorách knihoven pro veřejnost (tj. návštěvník).
 4. Právo na všechny služby má registrovaný uživatel, tj. fyzická nebo právnická osoba s platným knihovním průkazem. Neregistrovanému uživateli mohou být poskytnuty prezenční služby, které nejsou poskytovány adresně (studium na místě, informační služby, kopírování aj.), a to dle podmínek jednotlivých knihoven.
 5. Prostor knihoven a služby může uživatel využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním knihoven, a  způsobem, který nepůsobí újmu knihovnám ani ostatním osobám.
 6. Knihovny mohou samostatně navštěvovat děti starší 7 let, mladší pouze v doprovodu osoby starší 15 let (rodinného příslušníka, pedagoga).
 7. Dítě není možné ponechat v prostorách knihoven bez dozoru. Za chování dětí odpovídá jejich doprovod.
 8. Za děti, žáky a studenty, kteří se účastní kolektivních programů pro ně organizovaných knihovnami, odpovídá jejich pedagogický doprovod.
 9. Uživatel je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla na místa tomu určená. Za odložené věci mimo místa tomu určená knihovny neručí. Cenné věci a předměty neponechává uživatel v odložených oděvech a zavazadlech. V případě ztráty osobní věci v knihovnách postižený oznámí ztrátu pracovníku dané knihovny, který s ním sepíše záznam o ztrátě. Postižený ohlásí ztrátu věci Policii ČR a až po jejím šetření bude odškodnění za ztrátu řešeno v knihovnách.
 10. Uživatel může obsadit pouze jedno studijní místo. Není dovoleno rezervovat místa pro další osoby.
 11. Uživatel smí z volného výběru vyjmout najednou jen nezbytný počet dokumentů, který právě potřebuje ke studiu, nebo vyjmout najednou jen dvě poslední čísla denního tisku nebo časopisů a po prostudování je vrátit na původní místo, nebo na místo k tomu určené.
 12. Uživatel nesmí dokumenty ve volném výběru poškozovat, znehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek, poškozovat evidenční a zabezpečovací prvky apod.
 13. Uživatel nesmí odnášet dokumenty z knihovního fondu bez příslušné evidence. Takové jednání se pokládá za pokus o odcizení.
 14. Ve všech knihovnách je k dispozici připojení k bezdrátové síti (Wi-Fi). Přístup na internet na zařízeních knihoven je umožněn pouze ve vybraných knihovnách, a to buď na základě údajů pro přístup do čtenářského konta, nebo na základě přístupového hesla, které poskytne knihovník. 
 15. Uživatel nesmí přemísťovat výpočetní techniku a vykonávat žádnou činnost poškozující provoz počítače, periferií nebo sítě.
 16. Uživatel může v prostorách knihoven, na místech k tomu určených, používat vlastní zařízení (tablet, notebook, chytrý telefon); k použití těchto přístrojů neposkytují knihovny technickou podporu.
 17. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 18. V prostorách knihoven není dovoleno provozovat jakékoliv podnikatelské aktivity.
 19. Pobyt v prostorách knihoven je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek a těm, kteří nevyužívají prostory v souladu s jejich určením. V knihovnách není dovoleno kouřit, používat elektronické cigarety, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky, v půjčovnách není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje s výjimkou čisté vody v uzavřených nádobách. Není dovoleno vnášet do prostor knihoven nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond.
 20. Není dovoleno vnášet do prostor knihoven bodné, řezné a střelné zbraně, dále hořlavé, toxické a jiné nebezpečné látky.
 21. Vstup do prostor knihoven není povolen se zvířaty s výjimkou asistenčních psů.
 22. Vstup do prostor knihoven není povolen na kolečkových bruslích a s jízdními koly a obdobnými sportovními a dopravními prostředky.
 23. V prostorách knihoven je možné používat mobilní telefon pouze za předpokladu, že uživatel nebude omezovat nebo rušit ostatní.
 24. Poslech hlasitých výstupů z počítače, tabletu, kláves a jiných zařízení je možný pouze za použití sluchátek.
 25. Uživatel je povinen zachovávat ve všech prostorách knihoven klid, pořádek a čistotu a nesmí poškozovat majetek knihoven.
 26. Uživatel je povinen dodržovat předpisy požární ochrany a chovat se tak, aby neohrozil život a zdraví své nebo ostatních uživatelů knihoven.
 27. Výpůjční pult je místo pro poskytnutí první pomoci, řešení krizových situací nebo přivolání odborné lékařské pomoci.
 28. Uživatel je povinen respektovat zásady slušného chování a respektovat práva a majetek ostatních uživatelů. Svým chováním a projevy nesmí obtěžovat, ohrožovat a omezovat ostatní uživatele ani pracovníky knihoven.
 29. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, přestože byl na ně upozorněn, může být na stanovenou dobu zbaven práva používat služeb knihoven. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 30. Právo používat služeb knihoven je možné odebrat uživateli i z hygienických důvodů.
 31. V mimořádných případech (požární poplach, havárie atd.) jsou uživatelé povinni řídit se pokyny pracovníků knihoven.
 32. V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách knihoven mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace a dokumentace činnosti knihoven. Knihovny nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Ve Zlíně dne 2. 5. 2022

Ing. Jan Kaňka
ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace

Poslední změna: 29.04.2022