Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Podatelna

Poštovní listovní podání je možno provést na níže uvedené adrese:

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Otevírací hodiny podatelny:

Pondělí - Pátek 8:00 - 14:30

Poštovní listovní podání je možno provést na výše uvedené adrese buď do poštovní schránky (umístěna u služebního vchodu do budovy č. 15 - směr od vlakového nádraží) nebo osobně na podatelně knihovny (sekretariát) – 15. budova, 5. nadzemní podlaží, místnost č. 15.505.

Tel.: 573 032 500

V případě, že je doručený dokument neúplný, poškozený nebo nečitelný (či jinak znehodnocený) a je možno určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude takový odesílatel o vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup k odstranění takové vady. Nepodaří- li se vadu odstranit nebo pokud nelze určit odesílatele dokumentu a zjistit jeho kontaktní údaje, nebude takový dokument dále zpracováván.

Elektronické podání je možné provést následujícími prostředky

  • Elektronická adresa podatelny (email) - podatelna [at] kfbz.cz
  • Elektronická adresa datové schránky - xe9kk5r
  • Na datovém nosiči - CD, DVD, USB flash disk (na přímou žádost je možno datový nosič vrátit)

Velikostní omezení emailových a datových zpráv

  • příjem emailové zprávy je omezen velikostí její přílohy, součet všech příloh v rámci jedné emailové zprávy nesmí překročit 20 MB
  • zpráva odeslaná v systému datových schránek je omezena velikostí přílohy, součet všech příloh v rámci jedné datové zprávy nesmí překročit 20 MB

Přijímané formáty příloh emailových a datových zpráv

  • PDF (verze 1.7 a vyšší, PDF/A)
  • textové formáty TXT, RTF
  • běžné office formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODF (ODT, ODS)
  • PNG, TIF/TIFF, JPG/JPEG/JFIF
  • v případě, že potřebujete zaslat formát, který zde není uveden je potřeba předem kontaktovat knihovnu a domluvit se na formátu zaslaných dat.

Náležitosti doručování zpráv

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
Pokud jsou jednotlivá podání součástí většího celku, je nutno takové zprávy označit, aby byla taková návaznost jednoznačná.

Bezpečnost zprávy

Pokud zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (tj. zpráva je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo obsahuje počítačový kód, který je způsobilý přivodit škodu, či jinak ohrozit funkčnost počítačového systému, je taková zpráva odstraněna. Pokud byla zpráva nečitelná (př. poškozený formát zprávy) a je možno jejího odesílat vyrozumět, je tak učiněno.

Potvrzení o doručení zprávy

Emailový systém, stejně jako systém datových schránek umí zaslat zpětně automatickou informaci o doručení zprávy. U emailové zprávy, může být takové potvrzení potlačeno aktuálním nastavením poštovního serveru, popř. jinak během přenosu potlačeno, proto příjemce neručí za takovou informaci. U systému datových schránek se takto nevhodné nastavení a technický problém nepředpokládá, ale vyloučit nejde, proto ani zde knihovna neručí za odeslání takového oznámení.

Neúplnost přijaté zprávy

Zpráva potvrzující doručení zprávy ať už datové nebo emailové není potvrzení splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými odstranitelnými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Poslední změna: 21.07.2020