Knihovna bez bariér

Logo Handicap Friendly Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně poskytuje své služby uživatelům se zrakovým, smyslovým, fyzickým či kombinovaným postižením, a to na úrovni individuální pomoci v knihovně, kolektivních besed nebo spoluprací se specializovanými institucemi. Tyto webové stránky poskytují základní informace o knihovně, jejích službách, možnostech komunikace či využití knihovny nejen pro handicapované, ale i pro osoby, které o ně pečují.

Nejdelší tradici má v knihovně práce s uživateli se zrakovým postižením. Zvuková knihovna pro nevidomé byla založena již v roce 1995. Nahrávky knih získává z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze. Tento fond slouží nejen nevidomým a slabozrakým uživatelům, ale dle licenčních podmínek i jinak zdravotně znevýhodněným občanům, kterým jejich zdravotní stav znemožňuje nebo výrazně komplikuje čtení tištěných dokumentů. Knihovna spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR a zapojuje se každoročně k akci Dny umění nevidomých na Moravě.

Oddělení pro děti v ústřední knihovně spolupracuje se speciálními školami a organizacemi, které vzdělávají žáky nebo se starají o klienty s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem apod. Práce s mentálně znevýhodněnými uživateli má v knihovně dlouholetou tradici, od zpočátku nahodilých setkání až po systematickou práci (více než 20 let) s dětskými i dospělými klienty.

Pracovníci knihovny jsou pravidelně školeni pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami.

 

Poslední změna: 27.05.2021