Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Ing. Igor Prosecký (kontaktní údaje viz níže)

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslo:    +420 544 520 022
 • Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozorňujeme, že z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.
 • e-mailem na adresu:  oznamovatel [at] i3c.cz
 • písemně na adresu:   Ing. Igor Prosecký, I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno
 • Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“.
 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
 • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému.

Oznámení mohou podávat pouze tyto osoby:

 • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
 • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
 • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž
Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.   

Oznámeními učiněnými jinými než výše uvedenými osobami se Příslušná osoba nebude zabývat.

Čeho se oznámení může týkat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, případně jednání porušuje právní předpis ČR nebo Evropské unie v oblastech specifikovaných v § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 171/2023 Sb.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Poslední změna: 31.07.2023