ZVUK Zlínského kraje - Časopis pro kulturu a společenské dění

ZVUK poprvé vyšel v březnu 1990. Vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské Hradiště a Muzeum Kroměřížska.

Ukázka z aktuálního čísla

 

Redakce


Odpovědný redaktor: Radovan Jančář.
Redakční rada: Josef Holcman (předseda), Antonín Bajaja, Světlana Divílková, Zdeňka Friedlová, Ivo Frolec, Radovan Jančář, Tomáš Ježek, Blanka Kovandová, Hana Kuslová, Bohuslav Matyáš, Tomáš Mikulaštík, Aleš Naňák, Svatava Navrátilová, Petr Odehnal, Ivana Ostřanská, Petr Pálka, Ivan Plánka, Pavel Popelka, Pavel Portl, Jiří Severin, Antonín Sobek, Pavel Stojar, Jiří Stránský, David Valůšek, Miroslav Vaškových, Jaroslav Zapletal.
Redakční kruh: Petr Motyka, Otmar Oliva, Miroslav Potyka, Jiří Rohel, Marie Vaculíková.
Výkonná skupina redakční rady: Světlana Divílková, Zdeňka Friedlová, Josef Holcman, Radovan Jančář, Blanka Kovandová, Hana Kuslová, Tomáš Mikulaštík, Aleš Naňák, Petr Odehnal, Ivana Ostřanská, Petr Pálka, Pavel Popelka, Pavel Portl, Pavel Stojar, David Valůšek, Jaroslav Zapletal.
Příprava pro tisk: Tomáš Ježek – Ottobre 12, Uherské Hradiště.
Tisk: Agentura NP, v. o. s., Staré Město.
Vychází dvakrát ročně.
Cena jednotlivého čísla je 50 Kč, celoroční předplatné včetně poštovného 120 Kč. 

Sídlo vydavatele: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422
Sekretářka redakce a distribuce: Eva Pavlíčková, e-mail: zvuk [at] kfbz.cz, tel. 573 032 523, mobil 739 684 121.
Textová redakce: Radovan Jančář, e-mail: jancar [at] knihovnabbb.cz

Vychází za podpory Zlínského kraje.

MK ČR 12570
ISSN 1214-0139

ZVUK digitálně

ZVUK z let 1990-2017 je volně přístupný online v digitální knihovně. Výjimkou jsou roky 1992-1994, kdy ZVUK vycházel jako nepravidelná rubrika Zlínských novin. Níže jsou odkazy na jednotlivá čísla z těchto let:

Bibliografie

Pokyny pro autory

 • O publikování příspěvků rozhoduje redakční rada.
 • Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu.
 • Autor příspěvku ručí za obsahovou správnost i za dodání původního, dosud nepublikovaného příspěvku.
 • Příspěvky nejsou honorovány.
 • Články publikované v tištěné verzi mohou být s časovým odstupem jednoho roku uveřejněny na webu vydavatele – Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (kfbz.cz).
 • Příspěvek lze zaslat elektronickou poštou včetně všech příloh (nejlépe ve formátu RTF, příp. DOC pro text, a TIFF, GIF, JPEG pro obrázky, minimální rozlišení skenů 300 DPI) na adresu redakce zvuk [at] kfbz.cz nebo zaslat poštou na adresu:
  Krajská knihovna Františka Bartoše
  Redakce časopisu ZVUK ZK
  Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
 • U příspěvku je nutné uvést telefonní, e-mailový a poštovní (pro zaslání autorského výtisku) kontakt na autora.
 • Při úpravě rukopisu je nutné omezit na minimum zvláštní grafické úpravy a formátování textu.
 • U obrazových příloh (fotografie, ilustrace) je nutné uvést popisky včetně uvedení autorství a zdroje. Např.:
  • Fontána sv. Jana Sarkandera v Olomouci. Foto © Petr Novák.
  • Redaktor Antonín Cekota. Foto © J. Vaňhara, 1937, Státní okresní archiv Zlín.
  • Boris Jirků. Kresba z cyklu Diktátoři, 1984–86. Foto © Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.)
 • Autorské korektury se provádí pouze na vyžádání, přičemž se zasílají elektronicky ve formátu PDF na e-mailový kontakt autora. Autor musí korektury redakci dodat v dohodnutém termínu, jinak nebude možno příspěvek do čísla zařadit.

 

Poslední změna: 11.07.2019