Důvěřuj, ale prověřuj – cyklus seminářů, kurzů a besed pro veřejnost a knihovníky

09.03.2022 - 21.09.2022
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Nadace OSF zvou na přednášky z cyklu "Důvěřuj, ale prověřuj", který je zaměřen na rozvoj mediální gramotnosti. Nad projektem převzala záštitu členka Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

Akce pro veřejnost:

Akce pro knihovníky:

Další zapojené organizace:

Účast na všech akcích je zdarma (mimo KineDoku). Krajská knihovna ve Zlíně získala od Nadace OSF grant.

O dalších akcích a termínech vás budeme včas informovat. Sledujte naše webové stránky.

 

Program Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím: Mediální vzdělávání pro knihovníky i veřejnost vznikl, aby knihovníci mohli rozvíjet svou významnou roli v oblasti neformálního vzdělávání, zejména pomáhat lidem rozlišovat ověřené a relevantní informace od lží a manipulací. Tento program aktivně přispívá k naplnění vize uvedené v Koncepci rozvoje knihoven do roku 2030.

"Informačních a datových toků je ve společnosti tolik, že je obtížné se v nich orientovat. Vlivem technologického vývoje jsou relevantní zprávy, ale zároveň i hoaxy a dezinformace, šířeny nebývalou rychlostí a z nejrůznějších zdrojů. Člověk je tak vystavován velkému množství mediálních obsahů a neustále musí posuzovat, jestli jde o kvalitní sdělení, či nikoliv.

Schopnost porozumět obsahu a kriticky jej zhodnotit je dnes při nakládání s informacemi nezbytná. Takové schopnosti práce s mediálními obsahy ale napříč společností do značné míry chybí. Podle výzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2018 jimi v uspokojivé míře disponuje jen čtvrtina dospělé populace.

Knihovny jsou významnými centry občanské společnosti, vzdělanosti a kultury celé řady obcí. Proto se v úzké spolupráci s knihovnami, jakožto regionálními centry vzdělanosti, pouštíme do posílení jejich vzdělávací a komunitní role. Cílem našeho programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

Tímto programem chceme přispívat ke vzájemnému porozumění, růstu mediální gramotnosti a posilování místních komunit. Proto jsme napříč regiony rozhodli podporovat aktivity veřejných knihoven, které vnímáme jako významná místa celoživotního neformálního vzdělávání přispívající k rozvoji občanské společnosti."

Nadace OSF

 

Poslední změna: 30.08.2022