Elektronické služby knihoven VII.

16.05.2023, 13:00 - 17.05.2023, 13:00
Konference Elektronické služby knihoven VII. proběhne ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Nad konferencí převzala záštitu členka Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

Videa z konference

Místo konání: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní centrum, U13, přednášková místnost

Datum: 16. a 17. května 2023

Vložné: 300 Kč (bude vybíráno na místě, před zahájením konference)

Přihlaste se prosím přes přihlašovací formulář nejpozději do 10. 5. 2023.

Program

16. května

12:00 - 12:50 Prezence účastníků

13:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, Ing. Jan Kaňka, ředitel KKFBZ, PhDr. Ondřej Fabián, ředitel Knihovny UTB

13:10 – 14:25

 • Masová digitalizácia v Slovenskej národnej knižnici a jej výsledky / Mgr. Ján Kováčik, Slovenská národná knižnica. Príspevok poskytuje stručný popis procesov digitalizácie a jej výsledkov so zameraním na sprístupňovanie digitalizovaného obsahu verejnosti prostredníctvom Digitálnej knižnice SNK a jeho dopady na budúcnosť poskytovania knižnično-informačných služieb nielen zo strany SNK.
 • Humanitní vědy dokořán / Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Masarykova univerzita. Lze digitalizované kulturní dědictví přenést jako vzdělávací obsah do současného školního prostředí? Je možné zaujmout teenagery humanitními tématy prostřednicvím digitálních technologií? Jaké didaktické přístupy jsou pro to vhodné a proč? Jaký význam a dopad má v tomto kontextu spolupráce akademiků a knihovníků? Příspěvek v transdisciplinárním rámci informačních a pedagogických věd představí a odborné praxi nabídne výstupy tříletého projektu Humanitní vědy dokořán, který vznikl na Katedře informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

14:25 – 15:00     přestávka

15:00 – 16:30    

 • Jak žít a pracovat s umělou inteligencí? Recept nemá nikdo, přesto to musíme zvládnout / Petr Koubský, Deník N. Současné systémy generativní umělé inteligence – ChatGPT, Microsoft Bing, Google Bard, Midjourney a další – přešly koncem roku 2022 velice rychle z laboratorního stadia do širokého využití. Zdá se být téměř jisté, že během několika následujících let změní povahu duševní práce v mnoha odvětvích. V některých případech dokonce člověka plnohodnotně nahradí. Tato změna může být rozsahem a závažností důsledků srovnatelná s průmyslovou revolucí v první polovině 19. století, kdy parní stroj, železnice a tovární velkovýroba vtiskly společnosti dnešní podobu. Jsme v paradoxní situaci: připravit se na takovou změnu je v podstatě nemožné, přesto je to nezbytné.
 • Spolupráce knihoven a škol ve 21. století / Mgr. Jana Linhartová, Martin Jech, Knihovna Ústeckého kraje, PhDr. Martin Krčál, Ph.D., Moravská zemská knihovna. Spolupráce knihoven a škol hraje důležitou roli ve vzdělávacím procesu na všech úrovních. Cílem příspěvku je představit aktivity, které se na tomto poli připravují. V první části příspěvku budou prezentovány možnosti, které pro spolupráci knihoven a škol přináší portál Knihovny.cz. Dále bude představena aplikace Databáze pomůcek a její další vývoj ve spolupráci s portálem Knihovny.cz. Na závěr zazní výsledky meziresortní spolupráce MŠMT a MK a informace o přípravě společného projektu z OP JAK cíleného na mezisektorovou spolupráci.
 • Zapojení umělé inteligence do procesů akvizice / Mgr. Antonín Pokorný, Knihovna Univerzity Palackého. Příspěvek představuje způsoby, kterými lze AI zapojit do jednotlivých procesů souvisejících s akvizicí, a jakým způsobem mohou tyto technologie přispět k efektivnějšímu a rychlejšímu získávání nových informačních zdrojů. Budou diskutovány i možné výhledy do budoucna týkající se dalšího využití AI v akvizici knihovního fondu a jaké možnosti a hrozby přináší pro další rozvoj této oblasti.

16:30 – 16:45     přestávka

16:45 – 17:30

 • Modernizace centrálních služeb NK ČR / Mgr. Lenka Maixnerová, Národní knihovna ČR. NK ČR jako centrum systému knihoven v ČR pro ostatní knihovny zajišťuje řadu centrálních služeb. V roce 2022 NK ČR provedla analýzu, na jejímž základě sestavila seznam centrálních služeb, které je nutné modernizovat. Modernizace souvisí se zastaralými technologiemi (Ptejte se knihovny) a s plánovanou změnou knihovního systému Aleph NK ČR. Flexibilní systém Aleph umožnil provozovat některé centrální služby přímo v knihovním systému. Pro přechod na nový knihovní systém je nutné najít nové řešení např. pro provoz České národní agentury ISBN a ISMN, pro Souborný katalog ČR, pro Soubory národních autorit, pro Knihopis atd. Ve spolupráci s MK ČR se podařilo zpřístupnit řadu databází vytvářených v NK ČR ve formě otevřených dat pod veřejnou licencí CC0.
 • FOLIO - otevřená platforma pro české knihovny / Ing. Libor Piškula, Cosmotron. FOLIO vzniklo jako komunitní alternativa k licencovaným systémům typu Aleph. Jaké funkčnosti dnes nabízí a jaké jsou možnosti jeho nasazení v českých knihovnách?

17:30 Ukončení prvního dne konference

 

18:00 Památník Tomáše Bati, prohlídka pro zájemce

18:00 ESK Run, pro zájemce

Večerní posezení v restauraci Budvarka

 

17. května

9:00 – 10:55

 • Koha v Knihovně UTB ve Zlíně / Ing. David Janulík, Knihovna UTB ve Zlíně. Příspěvek popisuje důvody, které vedly k rozhodnutí provozovat open source knihovní systém a discovery systém, a představí aktuální stav nasazení těchto dvou open source systémů. Dále popisuje nástrahy a problémy s kterými jsme se při zavádění potýkali nebo ještě potýkáme.
 • Platforma nové generace pro VaVaI (projekt CARDS) / Jan Pokorný, Národní technická knihovna. V příspěvku bude prezentován aktuální návrh ekosystému PNG s důrazem na různé formy zpřístupnění EIZ včetně meziknihovních služeb a napojení na vědecká data. PNG přinese i zajímavé nadstavbové online služby pro informační podporu VaVaI.
 • Jihočeská vědecká knihovna půjčuje audioknihy online! A k tomu další vylepšení z katalogu knihovny / PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice. Příspěvek se zaměří na elektronický katalog JVK v Českých Budějovicích, který nabízí čtenářům řadu praktických a zajímavých služeb. Novinkou, kterou knihovna představila v březnu letošního roku, je online půjčování audioknih. V prezentaci budou představeny naše první zkušenosti s touto novou službou, i to, jak právě katalog pomáhá čtenářům vše jednoduše využívat. Katalog totiž zobrazuje nejen informace o fondu knihovny, ale také nabízí přímé odkazy na již uvedené audioknihy online, e-knihy z fondu MKP, e-knihy k online vypůjčení, databázi Děl nedostupných na trhu atd. Čtenář tak může najít všechny potřebné informace na jednom místě, bez složitého prohledávání několika zdrojů. Kromě toho poskytuje katalog JVK čtenářům velmi přesné informace pro orientaci ve volném výběru fondu JVK - při vyhledávání si čtenář může najít konkrétní regál na plánku, třídník MDT, pod kterým je dokument řazen, a další informace. V rámci prezentace budou předvedeny všechny výše zmíněné možností katalogu.
 • Novinky v Palmknihách / Václav Štěch, Palmknihy s.r.o. Jak se změnily eVýpůjčky od roku 2014? Jaké jsou trendy v propagaci e-knih z pohledu knihoven? A jaké inovace a vylepšení můžeme očekávat v ne tak docela vzdálené budoucnosti? Odpovědi na tyto otázky i další zajímavosti se dozvíte v příspěvku Palmknih.
 • eVerbis a VerbisBox / Ing. Petr Štefan, KP-sys spol. s r. o. Webový knihovní system a knihovní výdejní boxy verze 2023.

10:55 – 11:25    přestávka

11:25 – 12:15

 • Městská knihovna v Praze: Od čipu k samoobsluze / Bc. Jan Stejskal, Městská knihovna v Praze. Jak mohou vypadat RFID zařízení nasazená do provozu veřejné knihovny a v čem změnila provoz této knihovny? Znamená samoobslužná pobočka knihovnu bez knihovníků? Na tyto otázky nabídne odpověď stručný průlet technologií RFID v Městské knihovně v Praze. Od stěžejních zařízení pro služby přes relativní drobnosti až právě po samoobslužnou pobočku.
 • Česká digitální knihovna, přístup k chráněným dokumentům a vytěžování dat pro vědecké účely / Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR. Příspěvek představí nové možnosti využití České digitální knihovny (ČDK), která je agregátorem digitálních knihoven v České republice. Díky projektu RightLib vzniklo technické řešení zprovozněné v ČDK, pomocí kterého je možné zajistit přístup k dokumentům s různými licencemi. Předvedeny budou také nástroje vyvinuté v rámci výzkumného projektu DL4DH - Digital Libraries for Digital Humanities, které umožňují vědeckým pracovníkům vytěžování dat z digitálních knihoven provozovaných v systému Kramerius.

12:15 – 13:05     Blok „bleskovek“

 • Digitální knihovna SVK HK / Mgr. Ladislav Hosák, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je na poli digitalizace velmi aktivní. Spolupracuje s dalšími knihovnami v kraji, digitalizuje zajímavé tituly z regionu a digitalizované dokumenty zpřístupňuje široké veřejnosti i v režimu DNNT. Přijďte si poslechnout, jaké máme zkušenosti a co se nám podařilo.
 • Poplatek čtenářů za výpůjčky e-knih / Mgr. Gabriela Obstová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Krátce o tom, jak KJM zavedla čtenářům poplatky za e-výpůjčky, jaká jsou statistická čísla poplatků, možnosti platby apod.

13:10 Ukončení konference

 

Ubytování si zajišťují účastníci sami.

Kontakt pro další informace: PhDr. Zuzana Svobodová, tel.: 573 032 508, e-mail: svobodova [at] kfbz.cz

 

Konference se koná s podporou Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR, Cosmotron Bohemia, s. r. o., KP-SYS spol. s r. o. a Palmknihy s.r.o.

Ke stažení: 

Poslední změna: 28.07.2023