Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání ZK - Milada Hynčičová

Milada Hynčicová

Paní Milada Hynčicová  je knihovnicí Obecní knihovny v Neubuzi 19 let.  V knihovně, která se nachází blízko Slušovic, půjčuje 6 hodin týdně. „Spolupráce s knihovnicí je vynikající, bez problémů komunikuje také s počítačem, aktivně se účastní toho, co je třeba udělat. Paní Hynčicová přispívá k tomu, že Obecní knihovna v Neubuzi je moderní knihovnou s automatizovaným výpůjčním systémem a on-line katalogem“ – uvádí ve své nominaci vedoucí Městské knihovny ve Slušovicích Jana Kapustová.

Pokud knihovnice nemá knihu ve fondu své knihovny, obrací se na Městskou knihovnu ve Slušovicích a požadované knihy čtenářům vyzvedne a přiveze. Že knihovna spolupracuje s obcí, je patrné i z toho, že se paní Hynčicová provádí výběr a nákup knih spolu se starostkou obce. Knihovnice má zájem o svou práci, podle možností navštěvuje kurzy a semináře v krajské knihovně ve Zlíně.  Knihovna pod vedením paní Hynčicové plní 5 knihovních standardů včetně nákupu knihovního fondu na obyvatele a vzdělávání.

Milada Hynčicová se aktivně účastní dění v obci. Dříve působila jako místostarostka obce a jako bývalá zdravotní sestra stále pomáhá spoluobčanům, kteří ji vyhledávají pro rady a pomoc nejen z oblasti zdravotnictví. Knihovna je velmi malá a prostor není natolik velký, aby se tam konávaly akce, ale má přesah do veškerého dění v obci. Jako zástupce knihovny pomáhá prakticky při všech akcích v obci. Paní Hynčicová bývá členkou odborné komise při ZŠ Neubuz v soutěži žáků ve zpěvu a recitaci. Je také členkou komise při ZŠ Neubuz o nejlepšího skřítka Podzimníčka. Spolupracuje např. při následujících akcích: Slet čarodějnic se zábavným programem pro děti a dospělé, Lampičkový průvod s ohňostrojem, Tvoření vánočních a velikonočních ozdob a věnečků. Zúčastňuje se všech dalších akcí, pořádaných v obci (zpívání u stromečku, výstava betlémů, posezení s občany apod.).

Paní Milada Hynčicová je pracovitou, spolehlivou a milou knihovnicí a patří jí velké poděkování za to, že je knihovna v Neubuzi tak dobře fungující knihovnou.

 Paní Milada Hynčicová s dětmi

Poslední změna: 24.07.2017