Knižní dary osvobozeny od daně z příjmu

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

Jestliže obec nebo kraj přijme dar v podobě knih, časopisů apod., a tyto dokumenty se stanou součástí knihovního fondu knihovny, nebude muset od 1. 1. 2015 obec příjem v podobě tohoto daru přiznávat k dani z příjmů.

Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

Poslední změna: 05.01.2015