Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické a informační služby

Tento ceník je Přílohou 2 Knihovního řádu.

Roční registrace uživatelů
Knihovny s automatizovaným provozem (365 dní):
dospělí .....................................................................  120 Kč
studující prezenčního studia, důchodci ..........................  70 Kč
děti do 15 let .............................................................  40 Kč
zdravotně znevýhodnění uživatelé (podle článku 19) zdarma
právnická osoba........................................................... 200 Kč
 
Neautomatizované knihovny (kalendářní rok):
dospělí .......................................................................  40 Kč
děti do 15 let ..............................................................  20 Kč
Uživatel, který má platnou registraci v automatizovaných
knihovnách, registrační poplatek v neautomatizované
knihovně již neplatí.
 
Vystavení čtenářského průkazu při první registraci
Automatizované knihovny ............................................  20 Kč
 
Jednorázová registrace ................................................ 30 Kč
 
Rezervace
rezervace a zaslání upozornění poštou ...........................  15 Kč
rezervace a zaslání upozornění e-mailem .........................  5 Kč

Objednávka z volného výběru
odložení dokumentu a zaslání upozornění e-mailem ........... 5 Kč

Meziknihovní služby
vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS):
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná poštou ...........  15 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem .........  5 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku do 2 kg ...........  60 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku od 2 kg do 5 kg ..  70 Kč
 
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):
cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna ..........  min. 250 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná poštou ...........  15 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem .........  5 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku do 2 kg ...........  60 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku od 2 kg do 5 kg ..  70 Kč
 
Reprografické práce – kopírování a tisk
na formát A4 za 1 stránku černobíle ..............................  2 Kč
barevně .....................................................................  6 Kč
na formát A3 za 1 stránku černobíle ...............................  4 Kč
barevně ......................................................................  12 Kč
 
Taška na odnos knih ......................................................  6 Kč
 
Sluchátka ....................................................................  23 Kč


Písemné zpracování náročného dotazu – rešerše
za 1 h práce rešeršera ...................................................  100 Kč
 
Základní výpůjční lhůta
knihy ....................................................  32 kalendářních dnů
periodika ...............................................  15 kalendářních dnů
CD, MC, videokazety, DVD .......................  32 kalendářních dnů
zvukové knihy (na MC a CD) ...................  32 kalendářních dnů
CD-ROM ................................................  32 kalendářních dnů
 
Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
Pro uživatele starší 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty
(upomínka se neposílá) ...........................................  20 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty
(2. upomínka) .........................................................  55 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty
(3. upomínka) .........................................................  90 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty
(upomínací dopis) ....................................................  160 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty
(pokus o smír) .........................................................  300 Kč
předžalobní upomínka ...............................................  800 Kč
 
Pro uživatele do 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty
(upomínka se neposílá) .............................................  10 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty
(2. upomínka) ..........................................................  35 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty
(3. upomínka) ..........................................................  60 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty
(upomínací dopis) ......................................................  160 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty
(pokus o smír) ..........................................................  300 Kč
předžalobní upomínka ................................................  800 Kč
 
Přístup na internet
40 min./den ...............................................................  zdarma
 
Smluvní pokuty za poškození, zničení nebo odstranění
čárového kódu .............................................................  10 Kč
etikety elektronické ochrany ..........................................  10 Kč
identifikačního čipu .......................................................  20 Kč
 
Náhrada škod
Při menším poškození knihy je požadována cena opravy poškozené části, příp. převazby.
 
Výměna poškozeného obalu ...........................................  10 Kč
 
Náhrada za zhotovení kopie a vazbu podle skutečných nákladů.
 
Při zničení nebo ztrátě časopisu je požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním časopisu .....................................................................................  30 Kč
 
Při větším poškození, zničení nebo ztrátě knihy, magnetofonové kazety, videokazety, CD, CD-ROM, DVD-ROM je požadována:
- náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu ............  100 Kč
- cena vazby dokumentu podle skutečných nákladů.
 
Další náhrady
 
Vystavení čtenářského průkazu v automatizovaných knihovnách při ztrátě ..........  20 Kč
Vystavení čtenářského průkazu v neautomatizovaných knihovnách při ztrátě ......  10 Kč
 
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
 
Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 5. 2016.
 


Základní výpůjční doba

  • knihy - 32 kalendářních dnů
  • periodika - 15 kalendářních dnů
  • CD, MC, videokazety, DVD - 32 výpůjčních dnů
  • zvukové knihy (na MC a CD) - 32 kalendářních dnů
  • CD-ROM - 32 kalendářních dnů

Ceník knihařských služeb

Poslední změna: 19.01.2017