Knihovní řád Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně - znění platné do 30. 4. 2016

I.     Všeobecná ustanovení

 

Článek 1           Knihovní řád

   1.  Knihovní řád Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace (dále jen KKFBZ), je vydán na základě Zřizovací listiny Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 28. 11. 2001 a podle zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických službách a podmínkách jejich poskytování (knihovního zákona) (dále jen knihovní zákon). Knihovní řád vydává ředitel KKFBZ.

   2.  Knihovní řád vymezuje vztah mezi KKFBZ a uživateli a podmínky poskytování knihovnických a informačních služeb. Jeho nedílnou součástí jsou přílohy a dodatky.

Článek 2           Poslání knihovny

   1.  KKFBZ je krajskou knihovnou podle § 11 knihovního zákona. KKFBZ současně plní také funkci městské knihovny ve Statutárním městě Zlíně.

   2.  KKFBZ je veřejně přístupnou univerzální knihovnou, která získává, odborně zpracovává, spravuje, uchovává a ochraňuje knihovní fond literatury i dalších druhů dokumentů (časopisy, noviny, mapy, normy, hudebniny, zvukové dokumenty, elektronické dokumenty a další informační prameny). Půjčuje prezenčně a absenčně výše uvedené druhy dokumentů. Na základě vlastního knihovního fondu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i fondů jiných institucí a prostřednictvím dalších informačních zdrojů poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby svým uživatelům. Svou činností, systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační prací přispívá ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů a jejich informovanosti.

   3.  V souladu s knihovním zákonem KKFBZ realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma.

Článek 3           Služby knihovny

   1.  KKFBZ poskytuje služby v půjčovnách, studovnách, čítárnách, specializovaných odděleních Ústřední knihovny, v obvodních knihovnách a v pobočkách.

Knihovny s automatizovaným provozem (dále jen síť automatizovaných knihoven):

a)    Ústřední knihovna, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,

b)    Obvodní knihovna Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín,

c)    Obvodní knihovna Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín,

d)    Obvodní knihovna Díly, Díly IV/3691, 760 01 Zlín,

Pobočky na území Statutárního města Zlína jsou uvedeny v Příloze 1.

   2.  Informace o KKFBZ a její elektronické služby jsou přístupné prostřednictvím WWW (www.kfbz.cz) a elektronické pošty (info [at] kfbz.cz).

   3.  Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v souladu s knihovním zákonem:

a)    poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,

b)    zpřístupňování dokumentů z knihovního fondu KKFBZ nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (dále MVS) z knihovního fondu jiné knihovny,

c)    zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,

d)    umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup,

e)    umožnění přístupu k placeným informacím na internetu,

f)     poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,

g)    poskytování reprografických služeb,

h)    kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

i)      vydávání publikací.

   4.  V souladu s knihovním zákonem poskytuje KKFBZ zdarma služby uvedené v bodech 3.a) až 3.d) s výjimkou

a)    zpřístupňování dokumentů z knihovního fondu KKFBZ, které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu,

b)    zpřístupňování dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb,

c)    zpřístupňování dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb (dále MMVS).

Za služby poskytované podle bodu 3.e) až 3.i) a za služby podle 4.a) až 4.c) je KKFBZ oprávněna požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.

   5.  Ceník placených služeb je uveden v Příloze 2.

   6.  Reprografické služby zahrnují kopírování tištěných dokumentů jen z materiálů KKFBZ a jí vypůjčených a tisk z elektronických zdrojů přístupných v datové síti KKFBZ a internetu, a to jen pro osobní potřebu uživatele a v souladu s ustanoveními autorského zákona.

Článek 4           Přístupnost knihovny a provozní doba

   1.  Uživatelé mají volný přístup do půjčoven, čítáren a studoven, do dalších služebních prostor jen výjimečně se souhlasem a v doprovodu pracovníků knihovny.

   2.  Do skladů knihovny nemají uživatelé přístup.

   3.  Provozní doba, po kterou jsou jednotlivá pracoviště služeb zpřístupněna veřejnosti, je uvedena v Příloze 3 a je zveřejněna u vstupů do prostor, kde knihovny sídlí, na každém pracovišti služeb a na WWW knihovny. V době letních prázdnin a v dalších odůvodněných případech může být provozní doba a poskytování služeb uživatelům upraveno.

   4.  Jednou za čtvrt roku je KKFBZ pro veřejnost uzavřena z důvodů sanitárních dnů.

   5.  V budově Ústřední knihovny je možný bezbariérový pohyb. Ten je umožněn prostřenictvím schodišťové plošiny, která je umístěna za vchodem od ulice Školní, z úrovně ulice do zvýšeného přízemí a dále do pater prostřednictvím výtahu.

   6.  Ovládání plošiny je možné prostřednictvím knihovníka (přivolání zvonkem u vchodu), nebo pomocí ovladače, který je konkrétnímu uživateli zapůjčen. Při zapůjčení je požadována vratná záloha na případné poškození či ztrátu (Příloha 2). O přijetí zálohy vydává KKFBZ uživateli potvrzení, na jehož základě je při vracení ovladače záloha vrácena. V případě ztráty či poškození je záloha použita jako náhrada.

Článek 5           Podmínky registrace uživatele a ochrana osobních údajů

   1.  Registrace uživatele je povinná, pokud chce využívat služby knihovny, které jsou poskytovány adresně (absenční výpůjčky, prezenční výpůjčky knih z konzervačního fondu, výpůjčky z regionálního, vzácného a historického fondu, objednávky ze skladu, rezervace dokumentů, MVS).

   2.  Registrovaným uživatelem se stává občan nebo právnická osoba zaevidováním, vydáním knihovního průkazu a zaplacením ročního registračního poplatku (Příloha 2). Registračním poplatkem jsou hrazeny náklady vynaložené na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů.

 

a)    Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží:

–       občané ČR – občanským průkazem,

–       občané evropských států – průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o trvalém bydlišti,

–       občané třetích států (mimo Evropu) – průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o povolení trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR.

Občané států mimo ČR povinně uvedou v přihlášce kontaktní adresu v ČR.

b)    Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po písemném souhlasu rodiče či zákonného zástupce na přihlášce.

c)    Právnická osoba se může stát uživatelem po předložení dokladu o existenci právnické osoby (zřizovací listina, statut, výpis z obchodního rejstříku apod.) na základě vyplněné uživatelské přihlášky podepsané jejím statutárním zástupcem, opatřené razítkem a po předložení platného občanského průkazu jejího pracovníka, písemně pověřeného k uskutečňování výpůjček. Nositelem závazků je právnická osoba.

   3.  Pro registraci uživatel vyplní základní identifikační a další údaje na přihlášce uživatele.

Základní identifikační údaje uživatele (u uživatelů do 15 let základní identifikační údaje rodiče nebo zákonného zástupce) ověřuje pracovník KKFBZ provádějící registraci podle platných osobních dokladů, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje (jméno a příjmení; adresa trvalého pobytu; datum narození; druh a číslo osobního dokladu; stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR).

Dalšími údaji jsou:

a)    kontaktní adresa pro zasílání zpráv v případě, že je rozdílná od adresy trvalého bydliště,

b)    údaj o sociální skupině (student prezenčního studia, důchodce) sloužící knihovně ke stanovení výše registračního poplatku,

c)    dobrovolné údaje (e-mail, telefon) sloužící k rychlejší komunikaci se uživatelem,

d)    na přihlášce uživatele do 15 let vyjádření rodičů k používání internetu.

Údaj o studiu dokládá uživatel platným studijním dokladem nebo potvrzením školy, z něhož je zřejmé, že jde o prezenční formu studia. Důchodci předkládají rozhodnutí o přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu.

Podpisem přihlášky uživatel zapsané údaje potvrzuje, zavazuje se oznámit jejich změny a plnit ustanovení platného Knihovního řádu KKFBZ včetně všech závazků z toho vyplývajících. Dalším podpisem stvrzuje, že byl seznámen se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce v evidenci KKFBZ za účelem vedení knihovnických agend. Bez řádného vyplnění přihlášky uživatel nemůže být zaregistrován. U dětí do 15 let podepisuje přihlášku a vyjádření ke zpracování osobních údajů dítěte a svých rodič nebo zákonný zástupce. Rovněž přebírá za nezletilého uživatele veškerou zodpovědnost za dodržování Knihovního řádu KKFBZ ze strany dítěte, včetně všech závazků z toho vyplývajících.

   4.  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, KKFBZ zabezpečí, že osobní údaje uživatelů budou použity pouze pro vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely po dobu trvání uživatelského vztahu. Po ukončení uživatelského vztahu budou uchovány po dobu nezbytnou pro zpracování roční statistiky a následně budou likvidovány. K ukončení uživatelského vztahu dochází, pokud uživatel nebyl registrován v KKFBZ v uplynulých dvou kalendářních letech a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky. Osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

   5.  Dále KKFBZ zpracovává údaje služební:

a)    údaje o registraci a knihovním průkazu,

b)    údaje o transakcích – registrace výpůjčky, její prolongace a vrácení, odeslané upomínky, objednávky rezervací, objednávky a výpůjčky prostřednictvím MVS,

c)    údaje účetní, tj. údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a KKFBZ, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

   6.  Roční registrace platí v síti automatizovaných knihoven 365 dní a v pobočkách jeden kalendářní rok. Po tuto dobu opravňuje uživatele k užívání všech služeb v knihovnách, pro něž byla registrace provedena. Po uplynutí platnosti roční registrace je uživatel v případě dalšího zájmu o služby KKFBZ povinen obnovit její platnost, včetně zaplacení ročního registračního poplatku. Při obnovení registrace předkládá k ověření údajů uváděných na přihlášce doklad o totožnosti, doklad o studiu, nebo o přiznání důchodu, v případě právnických osob též aktuální doklad potvrzující existenci subjektu.

   7.  Registrovaný uživatel je povinen neprodleně hlásit knihovně změnu kteréhokoliv údaje uvedeného na přihlášce.

   8.  V případě, že uživatel nebude souhlasit s poskytnutím osobních údajů, nebude moci být zaregistrován a nebude moci využívat služeb knihovny, které jsou poskytovány adresně.

   9.  Při návštěvě knihovny, kdy uživatel využívá pouze prezenční služby, se registrace nevyžaduje.

10.  Podmínky registrace uživatelů zvukové knihovny jsou stanoveny v článku 22.

11.  Uživatelé zvukové knihovny jsou registrováni zdarma (viz článek 22).

Článek 6           Knihovní průkazy

   1.  Knihovní průkazy jsou dokladem pro styk uživatele s KKFBZ. Jsou vydávány na základě vyplněné přihlášky, po kontrole osobních dat a zaplacení registračního poplatku (Příloha 2) ve všech knihovnách KKFBZ.

   2.  Knihovní průkaz vydaný v síti automatizovaných knihoven, tj. v Ústřední knihovně nebo v obvodních knihovnách, opravňuje držitele k využívání služeb všech těchto knihoven. Průkazy pouze pro jednotlivé knihovny se nevydávají.

   3.  V Ústřední knihovně vydávají průkazy tato oddělení: oddělení pro děti (děti do 15 let), oddělení pro mládež (15 až 18 let), oddělení pro dospělé uživatele (dospělí uživatelé) a zvuková knihovna (článek 22).

   4.  V Obvodní knihovně Jižní Svahy knihovní průkazy vydává oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti (děti do 15 let).

   5.  V neautomatizovaných pobočkách jsou vydávány knihovní průkazy pro užívání služeb v jednotlivých pobočkách.

  6.  Průkaz je nepřenosný a za jeho zneužití ručí registrovaný uživatel, který je povinen hlásit knihovně jeho ztrátu. Za vydání duplikátu platí uživatel manipulační poplatek (Příloha 2). Při opakované ztrátě z nedbalosti může knihovna uživateli odebrat půjčovní právo.

  7.  Za knihovní průkaz právnické osoby odpovídá pověřený pracovník organizace.

   8.  Registrovaným uživatelem přestává být ten, kdo se sám odhlásí, kdo si během 365 dní od poslední registrace nevypůjčí alespoň jeden dokument nebo kdo nezaplatí registrační poplatek a přitom nemá vůči KKFBZ žádné závazky.

   9.  Uživatelem přestává být a služby KKFBZ nemůže využívat, kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození dokumentů nebo způsobí KKFBZ jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu, kdo je vedením KKFBZ vyloučen z řad uživatelů pro porušování knihovního řádu, předpisů platných pro knihovny a pokynů pracovníků KKFBZ.

10.  Evidenci nelze uživateli zrušit, pokud nemá vyřízeny závazky vůči KKFBZ (nevrácené dokumenty, nezaplacené upomínky, škody apod.).

Článek 7           Povinnosti uživatele knihovny

   1.  Knihovní fond a veškeré zařízení knihovny jsou majetkem Zlínského kraje. Každý uživatel knihovny je povinen chránit vybavení knihovny i knihovní fond a předcházet škodám. Náhradu případných škod je uživatel povinen uhradit podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (případně obchodního zákoníku), souvisejících předpisů a Knihovního řádu KKFBZ.

   2.  Uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Knihovního řádu KKFBZ, obecných právních norem a pokyny zaměstnanců knihovny. Registrovaní uživatelé jsou povinni předložit knihovní průkaz při evidenci výpůjčky a při vracení dokumentů. Všichni uživatelé knihovny jsou povinni podřídit se opatřením potřebným k ochraně zdraví uživatelů i zaměstnanců a majetku knihovny.

   3.  Odnášení dokumentů z knihovního fondu KKFBZ, resp. jiné knihovny zapůjčené prostřednictvím MVS, bez příslušné evidence se pokládá za jejich zcizení.

  4.  Ve všech prostorách KKFBZ je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky.

  5.  V půjčovnách, studovnách a čítárnách není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje. Není dovoleno vnášet do prostorů půjčoven, studoven a čítáren nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond.

   6.  Vstup do prostor KKFBZ není povolen se zvířaty.

   7.  Vstup do prostor KKFBZ není povolen s jízdními koly.

   8.  V půjčovnách, studovnách a čítárnách platí zákaz používání mobilních telefonů.

   9.  Uživatel je povinen prohlédnout si při vypůjčování dokument, a je-li poškozen, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení, a je povinen uhradit KKFBZ náklady na opravu nebo náhradu tohoto dokumentu.

10.  Uživatel je povinen chránit vypůjčené dokumenty před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek, poškozovat čárové kódy apod., chránit je před ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je ve stanovené lhůtě.

11.  Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.

12.  Uživatel je povinen nahlásit knihovně ztrátu či odcizení svého knihovního průkazu. Nese plnou odpovědnost za všechny transakce, které byly s jeho knihovním průkazem učiněny do doby, než ztrátu či odcizení nahlásil.

13.  Uživatel je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla na místě k tomu určeném. Za věci odložené jinde knihovna neodpovídá. Cenné věci a předměty neponechává v odložených oděvech a zavazadlech. V případě ztráty osobní věci v KKFBZ postižený oznámí ztrátu pracovníku oddělení, který s ním sepíše záznam o ztrátě. Postižený ohlásí ztrátu věci Policii ČR a až po jejím šetření bude odškodnění za ztrátu řešeno v KKFBZ.

14.  Uzamykatelné skříňky slouží k uložení osobních věcí pouze po dobu pobytu uživatele v prostorách knihovny. Po čtyřech týdnech budou věci nevyzvednuté ze skříněk likvidovány.

15.  Uživatel je povinen zachovávat ve všech prostorách KKFBZ klid, pořádek a čistotu.

16.  Uživatel je povinen respektovat práva a majetek ostatních uživatelů, neobtěžovat a neomezovat je svým chováním a svými projevy.

17.  Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.

18.  Právo používat služeb knihovny je možné odebrat uživateli i z hygienických důvodů.

Článek 8           Podněty uživatelů k činnosti knihovny

Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat ústně vedoucímu oddělení, vedoucímu útvaru služeb nebo písemně řediteli knihovny, nebo elektronicky na adresu info [at] kfbz.cz.

 

II.     Půjčovní řád

Článek 9           Obecná ustanovení o půjčování

   1.  Pro půjčování dokumentů z knihovního fondu KKFBZ platí ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění o smlouvě o výpůjčce (§ 2193-2200), při zachování dalších podmínek tohoto knihovního řádu.

   2.  Práva původců informací obsažených v knihovním fondu KKFBZ jsou chráněna autorským zákonem. Veškeré informace a data získaná v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu jsou určena pro osobní potřebu uživatelů knihovny. Uživatelům není dovoleno je jakoukoliv formou úplatně či bezúplatně poskytovat další osobě, např. rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, příp. distribuovat. Jednání v rozporu s těmito pravidly může být trestné.

Článek 10        Způsoby půjčování

   1.  Prezenční výpůjčky z volného výběru v půjčovnách, prezenční služby čítáren a studoven, informační a bibliografické služby může uskutečňovat každý uživatel knihovny, který dodržuje ustanovení Knihovního řádu KKFBZ.

   2.  KKFBZ absenčně půjčuje dokumenty knihovního fondu určené k absenčním výpůjčkám pouze registrovanému uživateli po předložení knihovního průkazu a zaevidování výpůjčky do výpůjčního protokolu.

  3.  Jednorázově je možno zapůjčit maximálně 3 dokumenty na jméno uživatele, který není registrovaným uživatelem knihovny, a to po předložení občanského průkazu, vyplnění přihlášky, zaregistrování pro jednorázovou výpůjčku a zaplacení příslušného poplatku podle Přílohy 2. Po vrácení dokumentů je evidence zrušena a písemná přihláška a osobní údaje takového uživatele v databázi jsou likvidovány. Jednorázově může být uživatel registrován současně pouze jednou.

   4.  Poštou půjčuje KKFBZ dokumenty ze svých fondů uživatelům jiných knihoven pouze prostřednictvím jiné knihovny v rámci MVS. Jednotlivcům KKFBZ ze svých fondů poštou nepůjčuje.

   5.  Všechny dokumenty se půjčují zdarma. Dokumenty zvukové knihovny (zvukové knihy) jsou půjčovány pouze uživatelům registrovaným v tomto oddělení (článek 22).

   6.  Při půjčování některých dokumentů má KKFBZ právo žádat (podle § 555–557 občanského zákoníku) peněžní jistotu na vyrovnání případné škody. Výši jistoty určuje vedoucí oddělení, v němž je výpůjčka realizována. O přijetí jistoty vydává KKFBZ uživateli potvrzení, na jehož základě je při vracení dokumentu jistota vrácena po zjištění, že vrácený dokument není poškozen. V opačném případě je jistota či její část použita jako náhrada.

Článek 11        Rozhodnutí o půjčování

   1.  O množství a způsobu zpřístupňování a půjčování děl rozhoduje KKFBZ podle svého poslání a potřeb ochrany knihovních fondů. Nově registrovaný uživatel může mít 31 kalendářních dnů od data své registrace současně absenčně půjčeno maximálně 10 dokumentů v síti automatizovaných knihoven nebo 10 dokumentů v pobočce. Po uplynutí lhůty 31 dnů od data registrace může mít uživatel současně absenčně půjčeno maximálně 25 dokumentů, včetně periodik v síti automatizovaných knihoven, anebo 25 dokumentů v pobočce. Výjimku z ustanovení je možno učinit se souhlasem vedoucího oddělení.

   2.  Pouze prezenčně půjčuje KKFBZ v půjčovnách, čítárnách a studovnách:

a)    dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)    nejnovější čísla periodik,

c)    speciální dokumenty,

d)    dokumenty z příručních knihoven,

e)    dokumenty z historického a vzácného fondu,

f)     knihy v oddělení čítárna a studovna,

g)    videokazety s výjimkou ustanovení článku 21, bodu 4,

h)    DVD s výjimkou ustanovení článku 21, bodu 4,

i)      dokumenty na CD-ROM s výjimkou ustanovení článku 21, bodu 4,

j)      dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou, u nichž půjčující knihovna zakázala absenční výpůjčku.

   3.  Současně může mít uživatel prezenčně vypůjčeno nejvíce 5 ks dokumentů z regionálního, historického nebo vzácného fondu.

Článek 12        Vyloučení z půjčování

Uživateli, který onemocněl nakažlivou chorobou nebo v jehož domácnosti se vyskytla, se nepůjčuje po dobu onemocnění a karantény. Uživatel, který onemocněl infekční chorobou v době, kdy měl půjčeny dokumenty z fondu KKFBZ, je povinen ji o tom informovat, zabezpečit dezinfekci půjčených dokumentů a doložit ji potvrzením hygienicko-epidemiologické stanice.

Článek 13        Postup při půjčování

   1.  Knihovna je povinna půjčit uživateli požadované dílo ze svého fondu v půjčovní době a vyhledat je v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

   2.  Dokumenty uložené ve skladu se dodávají na základě objednávky, kterou může žádající uskutečnit prostřednictvím online katalogu nebo knihovníka. Dokumenty jsou expedovány ze skladu do 4. podlaží Ústřední knihovny nejpozději do 45 minut od objednání. Při zadání objednávky ve všední den po 18 hodině a v sobotu po 11 hodině jsou dokumenty expedovány následující provozní den. Knihovna uvědomí elektronickou poštou uživatele o tom, že objednaný dokument je k dispozici a kde si jej má vyzvednout, informace se zobrazí také v kontě čtenáře. Doba na vyzvednutí je 7 kalendářních dní. Po uplynutí této doby bude dokument vrácen do skladu.

   3.  Evidenci půjčených dokumentů provádí KKFBZ pomocí předepsané knihovní techniky tak, aby byla zaručena průkaznost zapůjčení jednotlivých knihovních jednotek konkrétnímu uživateli. V Ústřední knihovně a obvodních knihovnách se evidence výpůjček provádí v automatizovaném knihovním systému, v pobočkách probíhá evidence klasickým postupem (knižní lístky, čtenářské sáčky).

KKFBZ má právo požadovat podpis uživatele na potvrzení o výpůjčce.

   4.  V Ústřední knihovně může uživatel využít výpůjčních automatů, které jsou umístěny ve 3. a 4. podlaží. Vypůjčení může provést registrovaný uživatel starší 15 let s platnou roční registrací, pokud nemá nevypořádané závazky vůči knihovně (upomínané výpůjčky, nezaplacené poplatky). Takto je možné půjčovat pouze knihy a mapy určené k absenčním výpůjčkám, tj. mimo knihovnu. Pokud má uživatel v knihovně odložen rezervovaný dokument, výpůčky prostřednictvím automatu nelze provést a uživatel se dostaví k výpůjčnímu pultu ve 3. NP. Před provedením výpůjčky si uživatel na vlastní zodpovědnost zkontroluje půjčované dokumenty, pokud zjistí poškození knihy, upozorní na to obsluhu u pultu, která provede o poškození záznam. Za poškození není považováno běžné opotřebení knihy. Při půjčování se uživatel řídí pokyny automatu na obrazovce, po skončení půjčování se odhlásí.

Článek 14        Rezervace

   1.  Pokud žádá uživatel registrovaný v síti automatizovaných knihoven dokument vypůjčený jiným uživatelem, může si ho rezervovat sám nebo prostřednictvím knihovníka v elektronickém katalogu.

   2.  Uživatel registrovaný v neautomatizované pobočce žádá o rezervaci vypůjčeného dokumentu prostřednictvím knihovníka osobně, popř. telefonicky.

   3.  Žádostí o rezervaci přijímá uživatel závazek uhradit knihovně náklady na zaslanou informaci o dostupnosti žádaného dokumentu (Příloha 2). Knihovna uvědomí uživatele o tom, že rezervovaný titul je k dispozici, kde si jej má vyzvednout a že bude pro něj rezervován po dobu 7 kalendářních dní. Uplynutím této lhůty rezervování končí a dokument bude půjčen dalšímu zájemci v pořadí rezervací daného dokumentu, nebo vrácen do volného výběru, případně skladu.

   4.  Rezervování není možné v případě:

a)    že se jedná o dokument, který je určen výhradně k prezenčnímu půjčování,

b)    uživatel nemá platný knihovní průkaz.

   5.  Uživatel může rezervaci zrušit prostřednictvím knihovníka nebo sám v elektronickém katalogu. Pokud byla výzva k vyzvednutí rezervovaného dokumentu již odeslána, zůstává bez ohledu na toto zrušení povinností uživatele zaplatit příslušný poplatek.

Článek 15        Výpůjční lhůty

   1.  Výpůjční lhůty jsou určeny podle druhu dokumentu.

   2.  Základní výpůjční lhůty absenčních výpůjček:

Knihy

32 kalendářních dnů

Časopisy

15 kalendářních dnů

Magnetofonové kazety, kompaktní disky

15 kalendářních dnů

Zvukové knihy (viz článek 22)

32 kalendářních dnů

DVD (viz článek 21, bod 4)

15 kalendářních dnů

videokazety (viz článek 21, bod 4)

15 kalendářních dnů

CD-ROM (viz článek 21, bod 4)

32 kalendářních dnů

 

   3.  Výjimky může povolit vedoucí oddělení.

   4.  Knihovna má právo stanovit bez udání důvodů i kratší výpůjční lhůtu, popř. žádat neodkladné vrácení díla před jejím uplynutím.

Článek 16        Prodloužení výpůjční lhůty

   1.  Základní výpůjční lhůta může být prodloužena (prolongována), požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím osobně, telefonicky či v elektronickém katalogu v rubrice Konto čtenáře. Výpůjční lhůta je prodloužena o dobu, která se rovná základní výpůjční lhůtě daného dokumentu. Celková doba výpůjčky včetně prodloužení (prolongací) však nesmí překročit trojnásobek základní výpůjční lhůty.

   2.  Výpůjční lhůtu nelze prodloužit, je-li dokument rezervován dalším zájemcem.

   3.  Po osobním vyřízení zpozdného (viz článek 17) lze prodloužit výpůjční lhůtu upomínaných dokumentů, nejvýše však na trojnásobek základní výpůjční lhůty, při splnění podmínky v bodě 2.

   4.  Po uplynutí výpůjční lhůty nebo prodloužené výpůjční lhůty je uživatel povinen dokument vrátit. Opakovanou výpůjčku téhož dokumentu lze povolit v odůvodněných případech až po jeho vrácení.

   5.  Nelze prodloužit výpůjční lhůtu výpůjček jednorázově registrovaných uživatelů (článek 10, bod 3).

   6.  Výpůjční lhůty dokumentů zapůjčených prostřednictvím MVS stanovuje půjčující knihovna (článek 18).

Článek 17        Vrácení půjčeného dokumentu

   1.  Uživatel ručí za vypůjčené dokumenty, pokud je knihovně nevrátí, a nesmí je půjčovat dalším osobám.

   2.  Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v knihovně, v níž si jej vypůjčil.

   3.  Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument ve stavu, v jakém jej převzal. Při vypůjčení si dokument má prohlédnout a všechny závady ihned hlásit. Jinak nese odpovědnost za později zjištěné závady a je povinen nahradit knihovně náklady spojené s uvedením do původního stavu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku (článek 9).

   4.  Jestliže vrací uživatel půjčené dílo výjimečně poštou, je jeho povinností řádně dílo zabalit a odeslat doporučeně nebo zásilku pojistit.

   5.  Nevrátí-li uživatel absenčně půjčený dokument ve stanovené základní výpůjční lhůtě, bude mu účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení – zpozdné (Příloha 2).

   6.  Knihovna má právo na pozdní vrácení dokumentu uživatele upozornit. Písemně se zasílají 2. a 3. upomínka, dále se doporučeně zasílají upomínací dopis a pokus o smír. 

   7.  Termíny účtování zpozdného a generování upomínek:

–       překročení základní výpůjční lhůty (upomínka se neposílá)

–       překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka)

–       překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka)

–       překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis)

–       překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty (pokus o smír)

   8.  Po čtyřech bezvýsledných písemných upomínkách následuje vymáhání dokumentu právní cestou prostřednictvím advokátní kanceláře. Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou účtuje advokát příslušný poplatek (předžalobní upomínka) (Příloha 2).

   9.  Povinnost zaplatit zpozdné nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Platby se účtují bez ohledu na to, zda uživatel obdržel písemnou upomínku, či nikoliv.

10.  Zpozdné je i při větším počtu upomínaných dokumentů počítáno a placeno jen jednou.

11.  Do vypořádání pohledávek na vrácení dokumentu a zpozdném má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

12.  Prodloužení výpůjční lhůty upomínaných dokumentů se řídí ustanoveními článku 16.

13.  V Ústřední knihovně může uživatel využít automatu na vracení knih, který je umístěn ve 2. podlaží, a to v provozní dny knihovny v době 8.30 – 19.00 v pracovní dny, 8.30 – 12.00 v sobotu. Při vracení není nutná identifikace čtenáře. Na požádání vytiskne automat potvrzení o vrácení knih. Vrácení prostřednictvím automatu nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky z prodlení, resp. za poškození knihy.

Článek 18        Meziknihovní výpůjční služba

   1.  Jestliže dokument není ve fondu KKFBZ, zprostředkuje KKFBZ na požádání registrovaného uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. Pokud se dokument nenachází na území České republiky, lze využít mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

   2.  Uživatel, kterému knihovna výpůjčku prostřednictvím MVS zprostředkovala, je povinen dodržet všechny finanční (Příloha 2) i ostatní podmínky stanovené půjčující knihovnou. Jejich nedodržení může mít za následek odmítnutí dalších výpůjček.

   3.  Pokud půjčující knihovna nestanoví jinak, výpůjční lhůta MVS odpovídá podmínkám stanoveným obecnými zásadami půjčování a zkracuje se o jeden týden, nutný pro přepravu výpůjčky.

   4.  Za půjčení dokumentu ručí KKFBZ do té doby, než je vrácen půjčující knihovně.

   5.  O prodloužení výpůjční lhůty žádá KKFBZ půjčující knihovnu na požádání uživatele týden před uplynutím výpůjční lhůty.

   6.  KKFBZ může objednat pro své uživatele zhotovení kopie v knihovnách ČR. Kopie dodaná do KKFBZ elektronicky smí být uživateli poskytnuta pouze v tištěné podobě. Termín dodání kopie do KKFBZ elektronicky je 48 hodin (2 pracovní dny). Uživatel, pro kterého byla kopie objednána, je povinen s ní zacházet v souladu s autorským zákonem a s ustanovením instituce, která reprografickou službu poskytla, a uhradit výrobní náklady (Příloha 2).

Článek 19        Kontrola při odchodu

   1.  Při odchodu je uživatel povinen předložit odnášené dokumenty ke kontrole a evidenci výpůjček.

  2.  V případě zvukového signálu při průchodu detekčními anténami elektronické ochrany je uživatel povinen předložit vynášené dokumenty ke kontrole.

   3.  Při zjištění pokusu o neoprávněné odnesení dokumentu bez řádné evidence výpůjčky bude sepsán s tímto uživatelem protokol o zadržení.

   4.  Při opakovaném zadržení při pokusu o odnesení dokumentu bez evidence výpůjčky bude uživateli zrušena registrace a nebude moci využívat služeb KKFBZ.

Článek 20        Poskytování služeb v oddělení pro děti

   1.  Knihovnu mohou samostatně navštěvovat děti starší 6 let, mladší pouze v doprovodu osoby starší 15 let (rodinného příslušníka, pedagoga).

   2.  Dítě předškolního věku má přístup na pódium pouze pod dohledem dospělé osoby, která je doprovází.

   3.  Za žáky a studenty, kteří se účastní kolektivních programů pro ně organizovaných KKFBZ, odpovídá jejich pedagogický doprovod.

Článek 21        Poskytování služeb v hudebním oddělení

   1.  Uživatel může prezenčně využívat služby:

a)    studium dokumentů z fondu hudebního oddělení, dokumenty uložené ve skladech na požádání vyhledá knihovník,

b)    poskytování bibliograficko-informačních služeb,

c)    přístup k elektronickému katalogu,

d)    poslech zvukových dokumentů, obsluhu přístrojů vykonává pracovník oddělení.

   2.  Registrovaný uživatel si může absenčně půjčovat knihy, časopisy (mimo posledních čísel), hudebniny.

   3.  Magnetofonové kazety a CD, které nejsou nedílnou součástí tištěného dokumentu, se půjčují absenčně až po uplynutí 9 měsíců od jejich vydání, resp. nabytí knihovnou. Toto omezení se nevztahuje na výpůjčky registrovaným uživatelům – pedagogům*.

   4.  Absenčně se půjčují také videokazety, DVD a CD-ROM, které vydavatel poskytl KKFBZ s výslovným rozhodnutím o bezplatném půjčování.

   5.  Gramofonové desky jsou půjčovány pouze k prezenčnímu poslechu.

Článek 22        Poskytování služeb ve zvukové knihovně

   1.  Fond zvukové knihovny zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů na magnetofonových kazetách a CD (ve formátu MP3). Tento fond slouží výhradně zrakově i jinak zdravotně postiženým občanům. Podmínkou uživatelské registrace pro půjčování zvukových knih je vyplnění přihlášky podle článku 5 a 6 a předložení průkazu ZTP nebo ZTP-P nebo potvrzení přílohy k přihlášce uživatele zvukové knihovny odborným lékařem nebo odpovídající odbornou organizací.

   2.  Registrovaní uživatelé zvukové knihovny mohou využívat bezplatnou registraci ve všech odděleních automatizovaných knihoven při dodržení všech ustanovení knihovního řádu týkajících se výpůjčních služeb (články 9–21).

   3.  Výpůjční lhůta zvukových knih nakoupených z Knihovny K. E. Macana je 32 dnů. Prodlužování výpůjční lhůty a upomínání zvukových knih je uvedeno v článcích 16 a 17.

   4.  Za vypůjčené zvukové knihy a ostatní zvukové materiály přejímá každý uživatel osobní odpovědnost. Proto je při jejich vrácení povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil. Je nepřípustné, aby uživatelé sami prováděli jakékoliv opravy poškozených nosičů.

   5.  Za neúmyslné poškození nahrávek z Knihovny K. E. Macana nepožaduje KKFBZ náhradu. Dojde-li však vinou hrubé nedbalosti ke zničení nebo ztrátě nosičů, budou uživateli předepsány k náhradě (Příloha 2).

   6.  Vzájemná výměna nebo půjčování nahrávek mezi uživateli bez přímé účasti knihovny je vyloučena. Za nahrávky půjčené zdravotně postiženým dětem do 15 let přejímají odpovědnost rodiče.

   7.  V případě nutnosti je možné navštívit knihovnu výjimečně i v jiný den, a to v době provozu hudebního oddělení nebo studovny a čítárny.

   8.  V bodech, které nejsou přímo uvedeny v tomto článku, se postupuje podle Knihovního řádu KKFBZ.

 

 III.     Prezenční služby

Článek 23        Zásady půjčování

   1.  Prezenční služby poskytuje knihovna v půjčovnách, studovnách a čítárnách Ústřední knihovny, obvodních knihovnách a v pobočkách.

   2.  Prezenční výpůjční služby dokumentů z volných výběrů jsou bezplatné a může je využít i neregistrovaný uživatel.

  3.  Pro prezenční půjčování platí obecné zásady o půjčování stanovené tímto knihovním řádem.

   4.  Uživatel smí z volného výběru vyjmout najednou jen nezbytný počet dokumentů, který právě potřebuje ke studiu, a po prostudování je vrátit na původní místo, nebo na místo k tomu určené.

   5.  Uživatel smí z volného výběru vyjmout najednou jen dvě poslední čísla denního tisku nebo časopisů a po prostudování je vrátit na původní místo.

   6.  Není dovoleno vynášet z vyhrazených prostorů dokumenty určené k prezenčnímu půjčování.

   7.  V Ústřední knihovně je denní tisk pro prezenční studium k dispozici ve 2. podlaží. U pultu jsou vystavena čísla aktuálního dne, ostatní čísla z aktuálního týdne jsou dostupná na vyžádání. Noviny a časopisy k prezenčnímu studiu i absenčním výpůjčkám jsou k dispozici také ve 4. podlaží.

Článek 24        Přístup do vyhrazených prostor prezenčních služeb (studovny, čítárny)

   1.  Přístup je povolen všem uživatelům, kteří dodržují Knihovní řád KKFBZ.

   2.  Uživatel je povinen si na určeném místě odložit svrchní oděv a větší zavazadla.

   3.  Uživatelé mohou k reprodukci textu pro osobní potřebu používat jen takových pomůcek, které nemohou způsobit poškození knihovního fondu.

Článek 25        Obsazování studijních míst

   1.  Uživatel může obsadit pouze jedno studijní místo. Není dovoleno rezervovat místa pro další osoby. Místo opuštěné déle než 15 minut se pokládá za neobsazené.

   2.  Zájemce má možnost si předem (osobně, telefonicky) objednat rezervování místa na poslech zvukových dokumentů v hudebním oddělení.

Článek 26        Bibliograficko-informační služby

   1.  KKFBZ poskytuje svým uživatelům ústní a písemné informace bibliografického, faktografic­kého a referenčního charakteru i metodickou pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů. Lhůta odpovědi na dotaz se po dohodě s tazatelem stanoví podle jeho složitosti.

   2.  Ústřední knihovna zpracovává rešerše za úhradu (Příloha 2) na základě písemného požadavku uživatele v oddělení bibliografie a informačních služeb.

Článek 27        Provoz pracovních stanic datové sítě (uživatelských počítačů)

   1.  Přístup do katalogu a k dalším elektronickým databázím dostupných v síti KKFBZ je umožněn všem uživatelům. V elektronickém katalogu KKFBZ mohou rezervovat dokumenty pouze registrovaní uživatelé s platným knihovním průkazem.

   2.  Na vyhrazených počítačích je možná práce s kancelářskými aplikacemi (tvorba textových dokumentů, tabulek, prezentací apod.) a uložení dat na externí úložná zařízení. Uživateli je zdarma umožněna tato činnost na dobu 40 minut. Další prodloužení této doby je umožněno knihovníkem pouze na vyžádání, a to až po ukončení základní doby 40 min. a v případě, že přístup na počítač nepožaduje jiný uživatel.

Uživatelé s platnou registrací se k počítači přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, které používají pro online přístup do přehledu svých výpůjček. Neregistrovaní uživatelé se před přihlášením zaevidují u knihovníka (poskytnou své jméno, příjmení, adresu a číslo občanského průkazu), který jim vydá jednorázové uživatelské jméno a heslo. Pro další (prodloužený) přístup na počítač knihovník přidělí žádajícímu uživateli nové jednorázové uživatelské jméno a heslo. O další (prodloužený) přístup musí žádat i registrovaný čtenář.

   3.  Uživatel má možnost tisku z elektronických informačních zdrojů a z internetu. Je odpovědný za zvolený rozsah tisku (počet stran) a je povinen uhradit poplatek za tisk (Příloha 2).

   4.  Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost poškozující provoz počítače, periferií nebo sítě.

   5.  Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

   6.  Veškeré náklady, které vzniknou KKFBZ v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

   7.  Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.

   8.  V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníky KKFBZ o pomoc a konzultaci.

   9.  Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.

10.  Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení – opakovaně porušeně pravidla provozu pracovních stanic datové sítě – může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.

Článek 28        Provozní řád internetových stanic

   1.  Internet je v KKFBZ zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům.

   2.  Přístup na internet je umožněn všem uživatelům knihovny v Ústřední knihovně, ve všech obvodních knihovnách a některých pobočkách.

   3.  Uživatelům mladším 15 let je přístup na internet poskytován na základě souhlasu rodičů (článek 5, bod 3), v Ústřední knihovně výhradně v oddělení pro děti.

   4.  Uživateli je zdarma umožněn přístup na internet 40 minut. Další (prodloužený) přístup na internet je umožněn knihovníkem pouze na vyžádání, a to až po ukončení základní doby 40 min. a v případě, že přístup na internet nevyžaduje jiný uživatel.

   5.  Uživatelé s platnou registrací se k internetu připojují pomocí svého uživatelského jména a hesla, které používají pro online přístup do přehledu svých výpůjček. Neregistrovaní uživatelé se před připojením zaevidují u knihovníka (poskytnou své jméno, příjmení, adresu a číslo občanského průkazu), který jim vydá jednorázové uživatelské jméno a heslo. Pro další (prodloužený) přístup na internet knihovník přidělí žádajícímu uživateli nové jednorázové uživatelské jméno a heslo. O další (prodloužený) přístup na internetu musí žádat i registrovaný čtenář.

   6.  Práce s počítačovou technikou při vyhledávání na internetu se řídí ustanoveními článku 27.

   7.  Uživatelům internetu je umožněn tisk informací z internetu na tiskárně u obsluhy půjčovny, poplatek viz příloha 2. Uživatel je povinen dbát správného nastavení tisku (počet stran, počet kopií) a zaplatit všechny vytištěné stránky.

   8.  Není dovoleno měnit nastavení počítače, a instalovat programy stažené z internetu.

   9.  Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

10.  Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy.

11.  Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

12.  Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.

13.  V budově Ústřední knihovny je zprovozněna bezdrátová (Wi-Fi) síť. Signál je dostupný: v čítárně a studovně, v Informačním a referenčním centru, v úseku technické literatury v oddělení pro dospělé čtenáře, v prostorách před půjčovnami.

14.  Síť mohou využívat registrovaní uživatelé knihovny.

15.  Přihlášení k síti je možné od 7 do 18 hodin ve všední dny, od 8 do 12 hodin v sobotu.

Článek 29        Vzdělávací centrum

   1.  Účastníci školení ve Vzdělávacím centru jsou povinni řídit se pokyny lektora.

   2.  Práce s počítačovou technikou se řídí ustanoveními článku 27.

 

 IV.     Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu KKFBZ

Článek 30        Náhrada ztrát a škod

   1.  Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle § 2951, odst. 1 občanského zákoníku: „Škoda  se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“).

   2.  Uživatel je povinen ihned hlásit poškození nebo ztrátu dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

   3.  O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí oddělení, z něhož pocházel ztracený dokument. Může být požadována náhrada škody uvedením do původního stavu tím, že uživatel obstará náhradní výtisk téhož dokumentu, ve stejném vydání a vazbě nebo ve vázané kopii. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat buď náhradu téhož díla v jiném vydání, jiné dílo, nebo finanční náhradu (Příloha 2).

   4.  Uživatel je povinen nahradit i všechny další výdaje, které KKFBZ v souvislosti se ztrátou vznikly (Příloha 2).

   5.  Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

   6.  Při ztrátě knihovního průkazu se účtuje za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) manipulační poplatek.

   7.  Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 V.     Další ustanovení

Článek 31        Prodej knih vyřazených z knihovního fondu KKFBZ

KKFBZ v předem stanovených a zveřejněných termínech (nástěnky, internet) provádí prodej dokumentů ze svých fondů vyřazených podle platných předpisů.

Článek 32        Výjimky z knihovního řádu

Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel knihovny nebo vedoucí útvaru služeb, není-li v knihovním řádu stanoveno jinak.

Článek 33        Rozsah knihovního řádu. Vydání a změny

   1.  Knihovní řád se vztahuje na všechna pracoviště knihovny.

   2.  Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy:

Příloha 1 – Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, na území Statutárního města Zlína

Příloha 2 – Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické a informační služby

Příloha 3 – Provozní doba pracovišť Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace

Příloha 4 – Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci

Příloha 5 – Ústřední knihovna, umístění provozů pro veřejnost

Ostatní dodatky podle potřeby

   3.  Všechny změny Knihovního řádu KKFBZ a jeho příloh podléhají schválení ředitele knihovny.

Článek 34        Účinnost Knihovního řádu KKFBZ

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2013.

 

Ve Zlíně 20. 11. 2013


 

PhDr. Zdeňka Friedlová

ředitelka

Krajské knihovny Františka Bartoše

příspěvkové organizace


Příloha 1

Pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, na území Statutárního města Zlína

Knihovny v síti automatizovaných knihoven:

Ústřední knihovna

Vavrečkova 7040

760 01 Zlín

 

Obvodní knihovna Jižní Svahy

Okružní 4699

760 05 Zlín

 

Obvodní knihovna Malenovice

Mlýnská 845

763 02 Zlín

 

Obvodní knihovna Díly

Díly IV/3691

760 01 Zlín

Pobočky:

Knihovna Kostelec

Zlínská 133

763 14 Zlín-Kostelec

 

Knihovna Podlesí

Podlesí IV/5302

760 05 Zlín-Jižní Svahy

Knihovna Kudlov

Na Vrchovici 21

760 01 Zlín-Kudlov

 

Knihovna Prštné

Za Školou 570

760 01 Zlín-Prštné

Knihovna Lhotka

Lhotka 68

763 02 Zlín-Louky

 

Knihovna Příluky

Dolní dědina 26

760 01 Zlín-Příluky

Knihovna Louky

Náves 68

763 02 Zlín-Louky

 

Knihovna Štípa

Lešenská 141

763 14 Zlín-Kostelec

Knihovna Mokrá

Mokrá 622

763 01 Zlín-Mladcová

Knihovna Velíková

Dolní konec 53

763 14 Zlín-Velíková

 

 

Ve Zlíně 29. 9. 2014

 

 

 

 

PhDr. Zdeňka Friedlová

ředitelka

Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,

příspěvkové organizacePříloha 2

SMLUVNÍ CENY A NÁHRADY

za poskytované knihovnické a informační služby

Roční registrace uživatelů

Písemné zpracování náročného dotazu – rešerše

Ústřední knihovna, obvodní knihovny (365 dní):

zadání rešeršního dotazu                            ………………………………. 10 Kč

dospělí ……………………………………………………… 120 Kč

za 1 h práce rešeršera                      ……………………………….… 100 Kč

studenti prezenčního studia, učni, důchodci …………… 70 Kč

 

děti do 15 let   ………………………………………………. 40 Kč

Základní výpůjční lhůta

uživatelé zvukové knihovny (článek 5, odst. 11.)    …… zdarma

knihy ……………………………………… 32 kalendářních dnů

 

periodika ………………………………… 15 kalendářních dnů

Pobočky (kalendářní rok):

CD, MC, videokazety, DVD .…………… 15 kalendářních dnů

dospělí ……………………………………………………… 40 Kč

zvukové knihy (na MC a CD) …………… 32 kalendářních dnů

děti do 15 let   …………………………………….………… 20 Kč

CD-ROM ………………………………… 32 kalendářních dnů

Čtenář, který má platnou registraci v Ústřední knihovně a obvodních

 

knihovnách, registrační poplatek již v pobočce neplatí.

Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné

 

Pro uživatele starší 15 let:

Vystavení čtenářského průkazu při první registraci

překročení základní výpůjční lhůty

Ústřední knihovna, obvodní knihovny ……………………………… 20 Kč

(upomínka se neposílá)                         ……………………….…… 20 Kč

 

překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty 

Jednorázová registrace

(2. upomínka)      ………………………………………… 55 Kč

výpůjčka mimo knihovnu (max. 3 tituly) ……….………… 30 Kč

překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty

 

(3. upomínka)     ………………………….……………… 90 Kč

Rezervace

překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty

rezervace a zaslání upozornění poštou ……….………… 15 Kč

(upomínací dopis)              ……………………….………… 150 Kč

rezervace a zaslání upozornění e-mailem  …….………… 5 Kč

překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty

 

(pokus o smír)      ……………………….……………… 300 Kč

Meziknihovní služby

předžalobní upomínka                      ………….……………………… 800 Kč

vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS):

 

výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná poštou ………… 10Kč

Pro uživatele do 15 let:

výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem ……… 5 Kč

překročení základní výpůjční lhůty

náklady na poštovné a balné za zásilku do 2 kg …….…… 55 Kč

(upomínka se neposílá)                         ………………….………… 10 Kč

náklady na poštovné a balné za zásilku od 2 kg do 5 kg… 65 Kč

překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty 

 

(2. upomínka)      ………………………………………… 35 Kč

mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):

překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty

cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna  ……… min. 250 Kč

(3. upomínka)     ……………………………….………… 60 Kč

výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná poštou  ……… 10 Kč

překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty

výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem ……… 5 Kč

(upomínací dopis)             …………………….……….…… 150 Kč

náklady na poštovné a balné za zásilku do 2 kg ………… 55 Kč

překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty

náklady na poštovné a balné za zásilku od 2 kg do 5 kg … 65 Kč

(pokus o smír)     ………………………….……….…… 300 Kč

 

předžalobní upomínka                      …………………….…………… 800 Kč

Reprografické práce – kopírování a tisk

 

na formát A4 za 1 stránku černobíle    ……………….…… 2 Kč

Přístup na internet

barevně     ……….…….……… 6 Kč

40 min./den ……………………………………….……… zdarma

na formát A3 za 1 stránku černobíle ……………………… 4 Kč

 

barevně ……………….……… 12 Kč

Smluvní pokuty za poškození, zničení nebo odstranění

 

čárového kódu         …………………………………………… 50 Kč

příplatek za kopírování z vázaných dokumentů

etikety elektronické ochrany                                ………………………….… 50 Kč

formátu A3 a větších     …………………………….…… 1 Kč

identifikačního čipu             ………………………………………… 50 Kč

 

 

Taška na odnos knih  ……………………………………… 6 Kč

Sluchátka …………………………………………………………… 20 Kč

 

 


Náhrada škod

e) Při zničení nebo ztrátě CD-ROM/DVD-ROM:

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je

- dodání stejného CD-ROM/DVD-ROM,

čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo

- finanční náhrada ve výši původní ceny CD-ROM/DVD-ROM

zanedbáním povinností ve smyslu ustanovení

nebo ceny knihy, ke které bylo CD-ROM/DVD-ROM

občanského zákoníku. O způsobu náhrady škody

přiloženo.

rozhoduje vedoucí oddělení.

 

 

V případě c) se dále vybírá:

a) Při menším poškození knihy je požadována cena

- náhrada za úkony spojené s likvidací škody

opravy poškozené části, příp. převazby.

a zpracováním časopisu ………………….………… 20 Kč

 

 

b) Při větším poškození, zničení nebo ztrátě knihy:

V případech  b), d), e) a svázaného ročníku časopisu

- dodání téhož titulu, stejného vydání a vazby.

se dále vybírá:

Není-li to možné:

- náhrada za úkony spojené s likvidací škody

- úhrada nebo dodání kopie ve stejné vazbě,

a zpracováním dokumentu ………………………. 100 Kč

- dodání jiné knihy nejméně stejné hodnoty,

- cena vazby dokumentu podle skutečných nákladů

- finanční náhrada ve výši původní ceny knihy.

 

Při zničení nebo ztrátě vícesvazkového díla je

Další náhrady

knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla.

-  vystavení čtenářského průkazu při ztrátě     ………… 20 Kč

 

 

c)         Při  zničení  nebo  ztrátě  časopisu:

 

- dodání stejného čísla časopisu,

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny

- úhrada nebo dodání kopie

odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

- finanční náhrada ve výši současné ceny čísla.

 

 

 

d)         Při zničení nebo ztrátě MC, CD:

 

- dodání stejného titulu na stejném nosiči,

 

- dodání stejného nosiče s podobným obsahem

 

nejméně stejné ceny,

 

- finanční náhrada ve výši původní ceny MC, CD

 

 

 

 

 

 

Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 10. 2014.

 

 

Ve Zlíně 29. 9. 2014

 

 

 

 

 

PhDr. Zdeňka Friedlová

ředitelka

Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,

příspěvkové organizace

 Příloha 3

 

Provozní doba pracovišť Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace

 

Ústřední knihovna

pondělí, úterý:                                               9.00 – 19.00

středa:                                                         12.00 – 19.00

čtvrtek, pátek:                                               9.00 – 19.00

sobota:                                                          9.00 – 12.00

 

Obvodní knihovna Jižní Svahy

Oddělení pro dospělé čtenáře

 

 

pondělí

úterý

čtvrtek


pátek

14.00 – 18.00

  9.00 – 11.00

  9.00 – 11.00
14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

Oddělení pro děti

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

13.00 – 17.00

 

Obvodní knihovna Malenovice

 

pondělí

úterý

čtvrtek

13.00 – 18.00

13.00 – 17.00

  9.00 – 11.00
13.00 – 17.00

 

Obvodní knihovna Díly

 

úterý

středa

pátek

13.00 – 18.00

13.00 – 17.00

  9.00 – 11.00
13.00 – 17.00

 


 

Pobočky

 

Kostelec

středa

14.00 – 18.00                       

Kudlov

čtvrtek

14.30 – 18.30                       

Lhotka

pondělí

čtvrtek

18.00 – 20.00                      

17.00 – 19.00

Louky

pátek

15.00 – 18.00                      

Mokrá

úterý

14.00 – 17.00

Podlesí

pondělí

čtvrtek

14.00 – 18.00

10.00 – 12.00

Prštné

pondělí

14.30 – 18.00

Příluky

úterý

čtvrtek

9.00 – 11.00

15.00 – 17.00

Štípa

úterý

  9.00 – 11.00
15.00 – 17.00     

Velíková

pátek

14.30 – 18.30

 

 

 

Ve Zlíně 29. 9. 2014

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zdeňka Friedlová

ředitelka

Krajské knihovny Františka Bartoše

příspěvkové organizace

 

 

Příloha 4

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (dále jen KKFBZ), zpracovává osobní data svých registrovaných uživatelů z důvodů řádného vedení knihovnických agend podle Knihovního řádu KKFBZ, tak aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb občanům a současně aby byla zabezpečena ochrana knihovního fondu a dalšího majetku ve vlastnictví zřizovatele – Zlínského kraje.

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci KKFBZ manuálním a automatizovaným způsobem. KKFBZ zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav (dále jen zákon č. 101/2000 Sb.).

Byl vydán příkaz ředitelky KFBZ č. 1/2000 o ochraně osobních údajů uživatelů služeb Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, závazný pro všechny pracovníky KKFBZ, a Směrnice ředitelky č. 1/2001 o zásadách automatizovaného zpracování dat ve vztahu k ochraně osobních dat.

KKFBZ zpracovává osobní údaje uživatelů v tomto rozsahu:

1.    Základní identifikační údaje uživatele

–       jméno a příjmení,

–       adresa trvalého bydliště,

–       datum narození.

2.    Základní identifikační údaje rodiče či zákonného zástupce, pokud je uživatelem dítě do 15 let, v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.

3.    Druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně stát, který tento doklad vydal, pokud tímto státem není ČR.

Poskytnutí těchto údajů uživatelem a jejich zpracovávání KKFBZ je podmínkou pro poskytnutí adresných služeb KKFBZ – absenční výpůjčky dokumentů, rezervace, výpůjčky prostřednictvím MVS, prezenční výpůjčky z konzervačního fondu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány bez registrace, tj. prezenční služby v půjčovnách a studovnách.

Základní identifikační údaje ověřuje KKFBZ podle platných osobních dokladů, viz Knihovní řád, článek 5, bod 2.a). KKFBZ ověřuje základní identifikační údaje uživatele při zápisu a dále při změně kteréhokoliv z těchto údajů. Knihovna dbá z důvodu ochrany knihovních fondů a jejich spravedlivého využití na to, aby nedošlo k několikanásobné registraci jednoho uživatele. Proto před zápisem uživatele provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů kontrolu v databázi registrovaných uživatelů, aby tomuto zabránil.

   1.  Další kontaktní údaje uživatele (pokud je uvede)

–       kontaktní adresa uživatele pro posílání zpráv, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště,

–       telefon, e-mail.


2.    Údaje služební

–       údaje o registraci a knihovním průkazu,

–       údaje o předmětu, místě a čase provedení a ukončení absenční výpůjčky, o prezenční výpůjčce z konzervačního fondu, rezervaci, výpůjčce prostřednictvím MVS, upomínkách.

3.    Údaje účetní

–       údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a KKFBZ, zejména o jejich účelu, místě a čase.

Osobní údaje uživatele KKFBZ uchovává:

1.    Na originálních písemnostech, kterými jsou:

–       přihláška uživatele,

–       čtenářské sáčky (při neautomatizovaném výpůjčním protokolu),

–       účetní doklady.

Písemné přihlášky uživatelů, čtenářské sáčky a účetní doklady jsou uloženy v uzamykatelných skříňkách v prostorách, kam není dovolen přístup uživatelům a ostatním nepovolaným osobám. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi nakládají v rámci svých pracovních úkolů.

2.    V počítačové databázi, v níž je zabezpečení realizováno na několika úrovních:

a)    Fyzická ochrana

Osobní data jsou uložena na serveru, který je umístněn v samostatné uzamčené místnosti. Služební počítače, umožňující přístup k osobním datům, jsou umístněny ve speciálních prostorech (kanceláře, vyhrazené služební prostory), kam není uživatelům a nepovolaným osobám povolen přístup.

b)    Softwarová ochrana

Vstup do knihovnického programu, v němž jsou osobní data uložena, je zabezpečen heslem. Možnost zpracování osobních dat je tím vyhrazena pouze pro pracovníky knihovny, kteří pracují s výpůjčním modulem. Osobní data jsou v programu uložena v šifrované podobě, bez použití speciálního software jsou nečitelná. Zálohovací kopie dat jsou pravidelně pořizovány na CD‑ROM a uchovávají stav databáze k určitému datu.

c)  Ostatní zabezpečení

Zaměstnanci knihovny i pracovníci externích firem, kteří mají přístup do počítačové sítě z důvodů pravidelné údržby hardwaru a softwaru, jsou poučeni o povinnostech nakládání s osobními údaji uživatelů KKFBZ a jsou zavázáni k mlčenlivosti o těchto údajích podle zákona č. 101/2000 Sb.

Zaměstnanci KKFBZ jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a příslušných vnitropodnikových směrnic a předpisů. Zaměstnanci KKFBZ jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů, a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů KKFBZ. Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy uživatel předá knihovně vyplněnou přihlášku po dobu trvání uživatelského vztahu. Osobní údaje jsou vymazány z evidence a písemná přihláška je skartována v případě, že uživatel nebyl registrován v KKFBZ v uplynulých dvou kalendářních letech a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky. Pokud uživateli zůstávají závazky vůči KKFBZ (nevrácené dokumenty, nezaplacené poplatky), uživatelský vztah nekončí.


3.    Na archivních médiích, která uchovávají stav databází uvedených v bodě 2b) vždy k určitému datu na médiích pro archivaci obvyklých (datové pásky, CD-ROM apod.).

Osobní údaje uživatelů na archivních médiích nelze likvidovat vymazáním jako v případě počítačové databáze na serveru. Proto je přístup k archivním médiím omezen pouze na pověřené zaměstnance. O každém obnovení dat z archivních médií musí být pořízen písemný protokol. K obnově dat z archivních médií uložených dříve než 30 dnů před jejich užitím musí dát písemný příkaz ředitelka KKFBZ.

V případě porušení povinností KKFBZ vzniká uživateli nárok na poskytnutí omluvy, opravy, popř. i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady.

 

Ve Zlíně 29. 8. 2008

 

PhDr. Zdeňka Friedlová

ředitelka

Krajské knihovny Františka Bartoše

příspěvkové organizace


 

Příloha 5

 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA – UMÍSTĚNÍ PROVOZŮ PRO VEŘEJNOST

 

 

1. podlaží:

knihařská dílna

2. podlaží:

čítárna novin

automat na vracení knih

učebna

přístup k internetu, wifi, přístup do databází

kopírování, tisk

3. podlaží:

dětská literatura

klubovna pro děti

beletrie pro dospělé

audio, video, hudebniny

dokumenty pro zdravotně znevýhodněné

registrace čtenářů

výpůjční služby

výdej rezervací a meziknihovních výpůjček

výpůjční automat

přístup k internetu, wifi, přístup do databází

kopírování, tisk

4. podlaží:

naučná literatura pro dospělé

noviny a časopisy

příruční knihovna

regionální literatura

informační a referenční centrum

výpůjční služby

výdej objednávek ze skladu

kolektivní a individuální studovny

výpůjční automat

přístup k internetu, wifi, přístup do databází

kopírování, tisk

 

 Ve Zlíně 25. 9. 2013

 

PhDr. Zdeňka Friedlová

ředitelka

Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,

příspěvkové organizace

 * Kolektivní licenční smlouva o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky, uzavřená mezi OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, DILIA – divadelní a literární agenturou, INTERGRAM – nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvu­kově obrazových záznamů a Národní knihovnou České republiky 2. 1. 2004

Poslední změna: 11.05.2016