Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Říjen- Prosinec 2012


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

CHRASTINA, Karel. Přežije Západ svůj úspěch? : euroamerická civilizace v pasti . Vyd. 1. Příbram : xPrint, 2012. 340 s. ;. Edice X. ISBN 978-80-904946-3-3 (váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ORLOVÁ, Bohdana. Medvěd hnědý na Valašsku : příběh Míši z Brodské . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2012. 39 s. ISBN 978-80-87614-04-4 (brož.).

ŠILER, Rudolf. Genetika drobných zvířat : kniha vysvětluje genetiku - králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, psů, koček a nutrií . Zlín : Tigris, 2012. 220 s. ISBN 978-80-86062-51-8 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BARTOŇOVÁ, Marie. Vliv řízení devizového rizika na podnikové finance = Influence of exchange rate management in a corporation finance : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-192-6 (brož.).

BIALIC-DAVENDRA, Magdalena Lucyna. Proposal of a framework for a cluster development in the selected Central European countries = Návrh rámce pro rozvoj klastrů ve vybraných zemích střední Evropy : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-190-2 (brož.).

BURYKHINA, Maria. Entrepreneurial university in the development of "Innovative regions" = Podnikatelská univerzita v rozvoji "Inovačních regionů" : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-161-2 (brož.).

DE ALWIS, Adambarage Chamaru. Business succession in medium-size family companies = Firemní nástupnictví ve středně velkých rodinných podnicích : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 38 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-184-1 (brož.).

DIEDERICH, Michael. Implications for asset allocation in a globalized, knowledge-based society = Vlivy na alokaci aktiv v globalizované, znalostní společnosti : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 30 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-166-7 (brož.).

DON MANUELGE DON, Donald Pushpakumara Sri Jayawerdene. Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka : case study = Udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost v praxi s odkazem na Srí Lanku : případová studie : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 35 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-163-6 (brož.).

DVOŘÁK, Roman. Trading strategie na kapitálových trzích jako nástroj ke zvyšování zisku a majetku firmy = Trading strategy on capital markets as a tool for increasing profits and equity in private or public company : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 30 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-171-1 (brož.).

ECKENHOFER, Eva Maria. Strategic Networking as a management tool = Strategický Networking jako nástroj managementu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 31 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-165-0 (brož.).

ERSHOVA, Maria. Organizational culture and long-term efficiency of organizations = Organizační kultura a dlouhodobá efektivnost organizací : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata Univerzity in Zlín, 2012. 30 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-175-9 (brož.).

HOLLERBACH, Antonia. Company succession in small and medium sized family companies = Firemní nástupnictví v malých a středních rodinných podnicích : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 28 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-179-7 (brož.).

HUBÁČEK, Svatopluk. Návrh metodického rámce podporujícího kvalitu implementace informačního systému v podmínkách dynamického rozvoje podniku = Proposal of the methodical scope, which supports quality of information system implementation in condition of company dynamic development : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 34 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-160-5 (brož.).

CHODÚR, Miroslav. Měření a řízení hodnototvorného řetězce podniku s využitím synergických efektů vybraných konceptů řízení výkonnosti = Value chain measurement and management using synergic effects of selected performance management concepts : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-167-4 (brož.).

KAMENÍKOVÁ, Blanka. Sekuritizace jako nástroj efektivního financování ekonomických subjektů v tržních podmínkách ČR = Securitization as an effective financial tool for economic entities in market conditions in the CR : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-169-8 (brož.).

KECLÍKOVÁ, Kristýna. Systém řízení rizik jako součást integrovaného systému managementu kvality ve zdravotnictví = Risk management system as part of integrated quality management system in healt[h]care : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 27 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-194-0 (brož.).

KLJUČNIKOV, Aleksandr. Tvorba rozhodovacího modelu pro alokaci přímých zahraničních investic do Běloruska = Creation of the decision-making model for allocation of foreign direct investments into Belarus : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-193-3 (brož.).

KÖPRÜLÜ, Onur. Decision-making process and risk analysis of agricultural market economy in Turkey: a case study from Kalecik Region Wine producers = Rozhodovací proces a analýza risku zemědělského ekonomického trhu v Turecku: studie z Kalecik vinařského regionu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. vi, 22 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-178-0 (brož.).

KOTYZOVÁ, Pavla. Specifika spotřebitelského segmentu singles a možnosti marketingové komunikace při uspokojování jejich potřeb = Specifications of singles consumer segment and marketing communication possibilities when satisfying their needs : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 41 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-189-6 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Využití matematicko-statistických metod v řízení kvality = Usage of mathematical and statistical methods in quality control : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-174-2 (brož.).

KOVÁŘÍK, Michal. Využití finančních derivátů při zajišťování peněžních toků MSP v ČR = Using financial derivatives for hedging cash flow of SMEs in the CR : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 41 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-187-2 (brož.).

KRAVTSOVA, Valeryia. Talent management and implementation to middle sized companies = Řízení talentů a implementace v podmínkách středně velkých organizací : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 32 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-182-7 (brož.).

KUBÍČKOVÁ, Eliška. Reklamní kreativní strategie různých produktových kategorií jako součást marketingového plánu podniku = Advertising creative strategies of the different product categories as a part of a business marketing plan : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, 2012. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-170-4 (brož.).

NGUYEN, Thi Hai Hang. Knowledge management in small and medium sized enterprises in developing countries : (case study: Vietnam) = Znalostní management v malých a středních podnicích v rozvojových zemích : (případová studie Vietnam) : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 30 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-164-3 (brož.).

PÁLKA, Přemysl. Využití reálných opcí pro hodnocení efektivnosti AMT investic = Utilization of real options for effectiveness valuation of AMT investments : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 37 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-172-8 (brož.).

PATHIRAWASAM, Chandrapala. Determinants of stock returns in Colombo Stock Exchange = Determinanty výnosů z cenných papírů na colombské burze : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 35 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-176-6 (brož.).

SAHA, Nibedita. Clusters as a tool for the development of human resources to strengthen the competitive advantage of the firms = Využití klastrů jako nástroje pro podporu rozvoje lidských zdrojů a posílení konkurenční výhody firem : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-180-3 (brož.).

SANDUIJAV, Tuvshinzaya. Cross cultural aspects of advertising-cultural analysis of Mongolian and Chinese web sites = Kulturní aspekty reklamy - kulturní analýza mongolských a čínských webových stránek : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 49 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-159-9 (brož.).

SCHELBERG, Martin Horst Walter. The meaning of large companies' Corporate Social Responsibility for enterprise management, economic success and social balance in globalising Europe = Význam společenské odpovědnosti velkých firem pro management, ekonomický úspěch a sociální soulad v globalizující se Evropě : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 41 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-158-2 (brož.).

STEUER, Falk. Economic development in respect of the cyclicality of the long wave = Ekonomický vývoj z hlediska dlouhodobé cykličnosti : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 30 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-181-0 (brož.).

SVITÁKOVÁ, Bohumila. Návrh metodiky stanovení výše dotací pro zemědělské podniky v podmínkách Evropské unie = Proposal for methodology to determine the amount of subsidies for agricultural enterprises under the European Union : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 42 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-186-5 (brož.).

ŠKYŘÍK, Petr. Nástroje a metody pro řízení a rozvoj virtuálních týmů = The tools and methods for management and development of virtual teams : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 30 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-173-5 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2012. 303 s. ISBN 978-80-87301-16-6 (učebnice brož.).

TOMANCOVÁ, Lucie. Etika v podnikání - vytváření podnikatelského prostředí firmy = Business ethics - creating a business environment : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-168-1 (brož.).

TUDEV, Oyungerel. Corporate social responsibility and human resource policy as a competitive advantage of the firm = Společenská odpovědnost a politika řízení lidských zdrojů jako konkurenční výhoda firmy : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 29 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-177-3 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BEROUNSKÝ, Daniel. The Tibetan version of the scripture on the Ten Kings : and the quest for Chinese influence on the Tibetan perception of the afterlife . Prague : Triton, 2012. 319 s. ISBN 978-80-7387-584-8 (brož.).

BRÁZDIL, František. Jezuité na Velehradě : příchod Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad a jeho působení do druhé světové války : (historickoprávní pojednání) . 1. vyd. Svitavy : Trinitas, 2005. 149 s. Studium ; sv. 165. ISBN 80-86885-01-1 (brož.).

JAŠEK, Adolf. Výklad idey cyrillo-methodějské . Velehrad : Nakladatelství Cyrillo-Methodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, 1909. 55 s. ;. ISBN (Brož.).

ŠPAČEK, Michael. Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 1910-1948 : bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí . Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011. 205 s. ;. Hlas Velehradu ; 28. ISBN 978-80-7412-099-2 (brož.).

ZLÁMAL, Bohumil. Svatí Cyril a Metoděj . Řím : Křesťanská akademie, 1985. 204 s. ;. Náboženská edice. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Beskydy, Javorníky turistická mapa 1:100 000 . 2. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2007. 1 mapa . Turistické mapy 1:100 000 ; 30. ISBN 978-80-7011-981-5 (složeno).

Bílé Karpaty, Chřiby turistická mapa 1:100 000 . 1. vyd. Praha : Kartografie, 2003. 1 mapa . Turistické mapy 1:100 000 ; 29. ISBN 80-7011-752-4 (složeno).

Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. VI.,. Okresy: Přerov, Hranice, Kroměříž . 1. vyd. Ostrava : Profil, 1978. 291, [1] s.

Hulín na starých pohlednicích : [ze soukromé sbírky města Hulína] . Vyd. 1. Hulín : Městský úřad Hulín, 2012. 109 s.

MACHOVSKÝ, Jan. Vítejte v Holešově ; Vítejte na Holešovsku : turistický průvodce . Holešov : Městské kulturní středisko Holešov, 2006. 56 s.

Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 : Stará Turá - Kunovice : zlepšenie služieb cestovného ruchu slovensko-moravského pomedzia. Kunovice : Městské informační centrum, [2007]. [12] s.

Střední Posázaví, Kutná Hora turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 423. ISBN 978-80-7224-701-1 (složeno).

ŽENATÝ, Berty. Země pruhů a hvězd. Díl 1 . 2. vyd. V Praze : Fr. Borový, 1929. 510 s. Knihy dalekých obzorů ; 3. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAGIN, Anton. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava . 2., dopln. vyd. Praha : Česká katolická Charita, 1985. 174 s. ISBN (Váz.).

FOLTIN, Karel. Největší osobnosti našich dějin : průmyslníci, podnikatelé, bankéři : životní příběhy, úspěchy i prohry významných osobností naší historie . 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2012. 151 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-142-3 (váz.).

HAVLÍČEK, Libor. Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka : po stopách předků. IV. díl . Vyd. 1. Valašské Klobouky : Pavel Bureš, 2012. 412 s. s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-260-1780-6 (váz.).

HURT, Rudolf. Dějiny Slušovic . Slušovice : Městský národní výbor Slušovice, 1985. 303 s. ISBN (brož.).

JANOUŠEK, Jindřich. Historie Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou v datech . Vyd. 1. Valašské Meziříčí : Colora, 1996. 255 s. ISBN (Váz.).

Lidová čítanka moravská . Telč : E. Šolc, [1907]. 526, 2 s. ;. ISBN (váz.).

Lipová 2012 : 650. výročí od první zmínky o obci (r. 1362) : vesničko rodná má, vesničko milená. 1. vyd. Lipová : Obec Lipová, 2012. 47 s. ISBN (brož.).

Mezinárodní mistr Jindřich Trapl . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2012. 191 s. ISBN 978-80-86062-50-1 (váz.).

Pamětní sborník Č[esko]s[lovenské] O[bce] l[egionářské], Jednota Kroměříž : ["Věrni zůstaneme" : Na paměť a k poctě třicátého výročí slavné bitvy u Zborova a .. 25letého trvání Jednoty ČsOL v Kroměříži . Vydání prvé. Kroměříž : Jednota ČsOL, 1947. 95-[II] s. ;.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Slovník valašského nářečí = [Wörterbuch des Walachischen Dialekts (aus nordöstlichen Mähren) = Dictionary of Walachian dialect (from the north-eastern Moravia)]. I. díl,. Valašsko-český . [Zlín] : Alisa, 2012. 726 s. ;. ISBN 978-80-903965-3-1 (brož.).

Slovník valašského nářečí = [Wörterbuch des Walachischen Dialekts (aus nordöstlichen Mähren) = Dictionary of Walachian dialect (from the north-eastern Moravia)]. II. díl,. Česko-valašský . [Zlín] : Alisa, 2012. 681 s. ;. ISBN 978-80-903965-4-8 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

80 let muzea v Bojkovicích : sborník příspěvků. Vyd. 1. Bojkovice : Muzejní spolek Aloise Jaška v Bojkovicích, 2011. 88 s. ISBN 978-80-260-1226-9 (brož.).

CIMA XIV. : International Congress of Agricultural Museums = Congres internationale des Musées d'Agriculture : the development of Agriculture during 20th century, its documentation and presentation in musems : Wallachian open-Air museum in Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 20th-24th September 2004. [Rožnov pod Radhoštěm] : Associaation internationale des musée d'agriculture, [2004]. 194 s. ;.

FRKAL, Luděk. Věci mezi nebem a zemí? Všude kolem nás! : o bílých místech současné vědy . Vyd. 1. Zlín : L. Frkal, c2011. 116 s. ISBN 978-80-260-1005-0 (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

DOLEJŠOVÁ, Miroslava. System modelling, methods and optimization . Ed. 1st. Zlín : CEED, 2011. 111 s. Scientific manuscripts. ISBN 978-80-87301-06-7 (váz.).

JURÁSEK, Martin. Managerial decision making under risk and uncertainty . Ed. 1st. Zlín : CEED, 2011. 130 s. Scientific manuscripts. ISBN 978-80-87301-03-6 (váz.).

KLÍMEK, Petr. Statistická analýza v programu XLStatistics . Vyd. 1. Zlín : CEED, 2011. 247 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-05-0 (váz.).

KOLČAVOVÁ, Alena. Vybrané optimalizační metody a jejich využitelnost v praxi . Vyd. 1. Zlín : CEED, 2011. 116 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-04-3 (váz.).

KOVÁŘÍK, Martin. Počítačově intenzivní metody a inferenční statistika v programovém prostředí MatLab . Vyd. 1. Zlín : CEED, 2011. 395 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-02-9 (váz.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

Gastronomické sympozium : sborník přednášek : biologické a nutriční hodnoty potravin : Kroměříž, 26.-27.9.2012. Český Těšín : 2 Theta, 2012. 65 s. ISBN 978-80-86380-64-3 (brož.).

PRŮCHOVÁ, Dominika. Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 95 s. ISBN 978-80-7387-598-5 (brož.).

ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie I . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. xxxiii, 1196 s. ISBN 978-80-7387-543-5 (váz.).

VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie : příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

DUCHOŇ, Josef. Využití konceptu Balanced Scorecard pro měření a řízení výkonnosti organizací státní správy = Measurement and performance management of state organizations using the Balanced Scorecard : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 31 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-185-8 (brož.).

JECHO, Richard. Úvahy a komentáře : Evropská unie mýma očima : náměty jak nastartovat ekonomiku : politika, politik, politikaření . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2012. 135 s. ;. ISBN 978-80-904921-3-4 (brož.).

MIKULKA, Jiří. Případ kelečského faráře : římskokatolický farář František Mikulka a jeho konfrontace se státní mocí v roce 1949 . 1. vyd. Vyškov : R. Mikulka, 2012. 37 s., [2] s. příl. ISBN 978-80-905171-0-3 (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

HULANOVÁ, Lenka. Internetová kriminalita páchaná na dětech : psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 217 s. ISBN 978-80-7387-545-9 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

BARKER, Philip. Rodinná terapie . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 324 s. ;. Psyché ; sv. č. 75. ISBN 978-80-7387-530-5 (brož.).

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - září 2012. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2012. 60 s. ;.

PROŠKOVÁ, Denisa. Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství : příběhy ze života o objevování toho, co je a není důležité . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 115 s. ISBN 978-80-7422-164-4 (brož.).

RÁC, Jan. Romano gav = Romské osady. Vyd. 1. [Zlín] : Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, 2012. 154 s. ISBN 978-80-260-2670-9 (váz.).

Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 . Vyd. 1. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, 2012. 45 s. ISBN (Brož.).

Třetí město . Vyd. 1. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. 228 s. ISBN 978-80-210-5834-7 (Masarykova univerzita brož.).

WIJESINGHE, Kusuma. Interactions between leadership styles and person-organization value fit on employee performance: case by Sri Lanka and Czech Republic = Interakce mezi styly vedení a hodnotou vztahu osoba-organizace na výkon zaměstnance: případ Srí Lanky a České Republiky : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 34 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-162-9 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ALMAJDALAWI, Shawqi. Solvothermal synthesis of advanced composite materials = Solvotermální syntéza pokročilých kompositních materiálů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-200-8 (brož.).

ASAMOAH, Emmanuel Selase. Brand management in the fast food industry: a cultural perspective of the branding strategies of firms, and the behaviour of consumers in the Czech Republic and Ghana = Brand management v průmyslu rychlého občerstvení: kulturní perspetiva brandingových strategií firem a chování spotřebitelů v České republice a Ghaně : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-195-7 (brož.).

Baťa Schuhe. Herbst 1940. Berlin : BEAG, 1940. [73] vol. listů v deskách .

KOLAŘÍK, Roman. Modeling of film blowing process for non-newtonian fluids by using variational principles = Modelování procesu vyfukování fólií pro nenewtonské kapaliny s využitím variačního počtu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 59 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-199-5 (brož.).

MUSIL, Jan. Investigation of die drool phenomenon during HDPE melt extrusion = Výzkum jevu die droll během vytlačování taveniny HDPE : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 70 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-198-8 (brož.).

Příručka pneu Baťa. Zlín : Baťa, 1934. 96 s. ISBN (váz.).

ŠAMÁNEK, Milan. Mýty a fakta o víně . Znojmo : Pro Znovín Znojmo vydala Agentura Bravissimo, 2012. 83 s. ISBN 978-80-904929-0-5 (Agentura Bravissimo brož.).

ŠANDA, Štepán. Vliv vlastností polymerů a kvality tokových kanálů na zatékavost taveniny = The influence of polymer properties and runner quality on melt fluidity : teze disertační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2012. 32 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-204-6 (brož.).

Šicí stroje, součásti, šicí potřeby a technologie šití v kožedělném průmyslu v jazyce anglickém, francouzském, německém a ruském : slovník . Gottwaldov : Výzkumný ústav kožedělný, 1975. 1 sv. (různá stránkování) ;.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Akademický malíř a grafik František Peňáz : 1912-1996 : výběr obrazů, ilustrací a grafiky z celoživotní tvorby . 1. vyd. Luhačovice : [Obec Hřivínův Újezd] v nakl. Atelier IM, 2012. 64 s. ISBN 978-80-85948-79-0 (Atelier IM brož.).

DANĚK, Ladislav. Augustin Mervart : (1889-1968) : . 1. vyd. Olomouc : Studio Gulliver pro Galerii Veteran Arena, 2012. 199 s. ISBN 978-80-260-2350-0 (váz.).

MARTINKA, Lukáš. Vizovice . 1. vyd. Radouň : Kresby historické architektury, c2012. 71 s. ISBN 978-80-87625-16-3 (brož.).

Otevřené brány : zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji = Porte aperte = Open gates = Otwarte bramy = Offene Tore. Zlín : Zlínský kraj, Odbor kultury a památkové péče, [2012]. [22 l.] ve složce ;. Zlínský kraj.

PÍSKOVÁ, Milada. Napajedelský hřbitov . Napajedla : Město Napajedla, 2011. 86 s. ISBN 978-80-260-2096-7 (brož.).

Vlado Litvin . [Česko : s.n., 2006]. 28 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

50 let státního československého reálného gymnasia v Uh. Hradišti v červnu 1934 : vydáno k oslavě 50. výročí první české střední školy na Slovácku . Uherské Hradiště : [s.n.], 1934. 275 s. ISBN (Brož.).

HASSANIN, Mahmoud. University's open innovation strategy towards creating a self-sustainable competitive advantage = Strategie otevřené inovace univerzity pro vytvoření samo-udržitelné konkurenční výhody : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-183-4 (brož.).

Svitovské mládí : Střední odborné učiliště Klementa Gottwalda o. p. Svit Gottwaldov. 5 . Zlín : Svit, propagační oddělení ve spolupráci se SOU KG, 1986. [32] s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

SOUSEDÍK, David. Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií = Knowledge support of starting entrepreneurs through the information and communication technologies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 53 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-188-9 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ONIPCHENKO, Natalia. Distribution of casein molar fractions in pasta filata cheeses = Distribuce molárních frakcí kaseinu u pařených sýrů . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 35 s. ; ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-201-5 (brož.).

PROCHÁZKOVÁ, Eva. Studium hydrolitických a oxidačních změn tuku u válcově sušeného plnotučného mléka = Study of hydrolytic and oxidative changes of fat in roller dried whole milk powder : teze disertační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2012. 41 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-202-2 (brož.).

SKOPALÍK, František. František Skopalík : život a dílo v dokumentech I. . Vyd. 1. Brno : Matice moravská : Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. 470 s. Prameny dějin moravských ; sv. 22. ISBN 978-80-86488-89-9 (váz.).

^ nahoru ^


Beletrie

BAŤA, Jan Antonín. Román života : román z průmyslového života . 1. vyd. Krásná Lípa : Marek Belza, 2009. 325 s. Lusitanica ; sv. 5. ISBN 978-80-87116-06-7 (váz.).

BAŤA, Jan Antonín. Uloupené dílo : román z průmyslového života . 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, 2012. 378 s., xlviii s. obr. příl. ;. Lusitanica ; sv. 6. ISBN 978-80-87116-21-0 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma, vodníka Dřevojánka a jejich kamarádů . 1. vyd. Jince : Amenius, 2009. 113 s. ISBN 978-80-903900-5-8 (váz.).

Český rok - duben, aneb, Kde končí svět? : almanach vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20112012 . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2012. 66 s. ISBN 978-80-904967-0-5 (brož.).

DĚDEČEK, Jiří. Pohádky o Malé tlusté víle . 1. vyd. Praha : Meander, 2012. 77 s. Modrý slon ; sv. 51. ISBN 978-80-87596-03-6 (brož.).

FILIP, Ota. Valdštejn a Lukrecie . Vyd. 1. Brno : Host, 2011. 188 s. ;. ISBN 978-80-7294-494-1 (váz.).

GRACQ, Julien. Pobřeží Syrt . V Tritonu vyd. 1. Praha : Triton, 2008. 302 s. ;. Trifid ; sv. 261. ISBN 978-80-7387-076-8 (váz.).

JUNGSTEDT, Mari. Neviditelný . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 261 s. ;. Fleet ; sv. 27. ISBN 978-80-87497-58-6 (váz.).

NESBO, Jo. Lovci hlav . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 250 s. ;. Fleet ; sv. 24. ISBN 978-80-87497-50-0 (váz.).

NESBO, Jo. Sněhulák . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 510 s. ;. Fleet ; sv. 29. ISBN 978-80-87497-45-6 (váz.).

NESBO, Jo. Spasitel . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 520 s. ;. Fleet ; sv. 26. ISBN 978-80-87497-08-1 (váz.).

NOVIK, Naomi. Vítězství orlů . Vyd. 1. Praha : Argo : Triton, 2012. 278 s. ;. Trifid ; sv. 456. ISBN 978-80-257-0638-1 (Argo váz.).

Počítačoví piráti . Vyd. 1. Praha : Triton : Argo, c2012. 342 s. ;. Trifid ; sv. 423. ISBN 978-80-7387-490-2 (Triton váz.).

TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně . 1. vyd. Brno : Host, 2012. 450 s. ;. ISBN 978-80-7294-528-3 (váz.).

TUOMAINEN, Antti. Léčitel . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 178 s. ;. Fleet ; sv. 28. ISBN 978-80-87497-54-8 (váz.).

WESTERFELD, Scott. Kompars . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 327 s. ;. Trifid ; sv. 455. ISBN 978-80-7387-570-1 (brož.).

WESTERFELD, Scott. Speciálové . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 288 s. ;. Trifid ; sv. 422. ISBN 978-80-7387-485-8 (brož.).

ZAJDEL, Janusz Andrzej. Limes inferior . Vyd. 2., V Tritonu 1. Praha : Triton, c2012. 269 s. Trifid ; s. 120. ISBN 978-80-7254-678-7 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně