Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Březen 2017

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

JANIŠ, Kamil. Volný čas seniorů . Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 156 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5535-9.

KHIDAYER, Emíre. Arabský svět - jiná planeta? . Vydání druhé. Praha : Mladá fronta, 2016. 371 stran . ISBN 978-80-204-4202-4.

Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020 . Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. 81 stran . ISBN 978-80-7028-462-9.

KOURA, Petr. Swingaři a potápky v protektorátní noci : česká swingová mládež a její hořkej svět. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 922 stran . Šťastné zítřky ; sv. 23. ISBN 978-80-200-2634-7.

REJŽEK, Jan. Z mého deníčku. 3,. Poslední slovo má Jan Rejžek (2010-2015) . Praha : Galén, [2016]. 367 stran ;. ISBN 978-80-7492-270-1.

REZEK, Martin. Ondráš : 60 let Vojenského uměleckého souboru Ondráš : období 2004-2014. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2015]. 127 stran . ISBN 978-80-7278-657-2.

SUROSZ, Mariusz. Ach, ty Češky! . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 303 stran . ISBN 978-80-204-4228-4.

ŠOUKAL, Jiří. Slasti a strasti letních bytů : život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 185 stran . První republika ; svazek 5. ISBN 978-80-200-2611-8.

Zpráva o plnění úkolů a návrh dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016-2020 . Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. 43 stran . ISBN 978-80-7028-463-6.

ZUBERCOVÁ, Mária Magdaléna. .. po slovensky sa o módach nikdy nepísalo (Terézia Vansová, Dennica 1908) : zborník pro príležitosti životného jubilea Márie Magdalény Zubercovej. Bratislava : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2013. 172 stran . Annales Musei nationalis Slovaci. História ; supplementum 1. ISBN 978-80-8060-312-0.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi . Druhé, přepracované a doplněné vydání. České Budějovice : Calla, [2015]. 212 stran . ISBN 978-80-87267-13-4.

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. Přírodní památka Vršky-Díly : regionální učebnice : návrh terénních cvičení a metodika pro výuku v terénu. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : ZŠ Vsetín, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-87614-45-7.

TOMÁŠKOVY DNY MLADÝCH MIKROBIOLOGŮ (KONFERENCE). Tomáškovy dny 2016 : XXV. konference mladých mikrobiologů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 85 stran ;. ISBN 978-80-210-8255-7.

UŘIČÁŘ, Jan. Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat . 1. vydání. Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2016. 51 stran . ISBN 978-80-903444-9-5.

VERDOLIN, Jennifer L. Divocí příbuzní : co nám námluvy a páření zvířat prozrazují o lidských vztazích. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 225 stran ;. ISBN 978-80-7485-108-7.

ZOMMER, Yuval. Velká kniha drobné havěti : brouci, mouchy, žížaly a jiné potvůrky. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 63 stran . ISBN 978-80-7529-217-9.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

DUŠEK, Jaroslav. Tvary tmy . Praha : Eminent, 2014. 203 s. ISBN 978-80-7281-488-6 (váz.).

JIRAS, Pavel. Barrandov - nezapomenutelní : Miloš Forman. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2016. 512 stran . ISBN 978-80-7451-547-7.

JIRAS, Pavel. Barrandov. I,. Vzestup k výšinám . 2., rozš. vyd., V Ottově nakladatelství 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012. 503 s. ISBN 978-80-7451-173-8.

JIRAS, Pavel. Barrandov. [II],. Zlatý věk 1933-1939 . 2., rozš. vyd., V Ottově nakl. 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. 503 s. ISBN 978-80-7451-261-2.

JIRAS, Pavel. Barrandov. [III],. Oáza uprostřed běsů 1939-1945 . 2., rozš. vyd., V Ottově nakladatelství 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. 591 s. ISBN 978-80-7451-354-1.

REVENSON, Jody. Harry Potter. Panoptikum postav . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 207 stran . ISBN 978-80-7529-296-4.

SAUNDERS, Catherine. High School Musical : obrazový slovník. 1. vyd. V Praze : Egmont, 2008. 47 s. ISBN 978-80-252-1092-5.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

80 let práce a bojů za vítězství socialismu a komunismu : 1894-1974. Zlín : Svit n.p., agitační středisko, 1974. 21 volných nečíslovaných listů v obalu .

BABAUTA, Leo. Zen a hotovo : zcela jednoduchý systém osobní produktivity. Vyd. 1. Brno : J. Melvil, 2010. 126 s. ;. ISBN 978-80-87270-03-5.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketing . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 254 stran . ISBN 978-80-87500-80-4.

BELÁS, Jaroslav. Management finančnej výkonnosti, obchodov a rizík v komerčnej banke . Vydanie prvé. Žilina : Georg, 2015. 281 stran . ISBN 978-80-8154-140-7.

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ PROMĚNY V OBDOBÍ GLOBÁLNÍ NESTABILITY (SEMINÁŘ). Evropská unie a její proměny v období globální nestability : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře realizovaného v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace .. : Brno, 20. listopadu 2015. 1. vydání. Praha : Newton College, a.s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-87764-05-3.

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 v kostce. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Národní orgán pro koordinaci, [2015]. 48 stran . ISBN 978-80-7538-008-1.

FARAN, Antonín. Fyzikální a provozní aspekty proudové kompatibility mezi kolejovými obvody a elektrickými hnacími drážními vozidly . Praha : AŽD Praha, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-260-8078-7.

FERRISS, Timothy. Čtyřhodinový pracovní týden : nemarněte celé dny v práci, žijte kdekoli a staňte se "novým bohatým". Vyd. 1. Brno : Jan Melvil, 2010. 416 s. ;. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-02-8.

HANDLÍŘOVÁ, Petra. Animace dospělí a senioři . Vydání: první. Jablonec nad Nisou : Educa - vzdělávací centrum, s.r.o., 2015. 53 stran . Animace v cestovním ruchu ; V. ISBN 978-80-260-7627-8.

CHROMJAKOVÁ, Felicita. Zvyšování výkonnosti výrobních a administrativních procesů . První vydání. Žilina : Georg, 2015. 106 stran . ISBN 978-80-8154-122-3.

JEMELKA, Martin. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 910 stran . Šťastné zítřky ; sv. 24. ISBN 978-80-200-2635-4.

Jubileum 10 let odborové organizace Závodů přesného strojírenství Gottwaldov. Gottwaldov : ZPS, závodní výbor ROH, 1961. 23 stran .

KRÁTKÁ, Lenka. Domovský přístav Praha : československá námořní plavba v letech 1948 až 1989. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 329 stran . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3464-7.

LEČÍKOVÁ, Silvie. Baťovský prodavač . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 109 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-472-4.

MAŇÁKOVÁ, Radka. Adam a Eva v práci . První vydání. Praha : TT PUBlishing, Team Test, [2016]. 153 stran . ISBN 978-80-270-0608-3.

Manuál elektronické evidence tržeb : pro gastronomická a ubytovací zařízení, maloobchod, zástupce v daňovém řízení a daňové odborníky. Bratislava : DonauMedia, [2016]. 64 stran ;. ISBN 978-80-8183-008-2.

Metodika prevence násilí na pracovišti . Praha : Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, 2014. 59 s.

ONDRČKA, Peter. Portfolio cenných papírů a jeho optimalizace z daňového pohledu . První vydání. Žilina : Georg, 2015. 60 stran . ISBN 978-80-8154-147-6.

PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky . 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 327 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0339-3.

Srdcem baťovec : neobyčejné příběhy baťovců v cizině. Vydání: první. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 216 stran . ISBN 978-80-906540-0-6.

SVIT GOTTWALDOV. Pro spokojenost svitovců. 4,. Sociální politika oborového podniku Svit Gottwaldov. Gottwaldov : Svit, odbor propagace ve spolupráci s odborem soicálního rozvoje VHJ Svit, [1985?]. 16 nečíslovaných stran .

Svit, nacional'noje predprijatije : kavaler ordena truda : Gotval'dov. Gotval'dov : Svit, otdel propagandy, [1976]. 48 nečíslovaných stran .

ŽIVNOSTENSKO-PRŮMYSLOVÁ ZÁLOŽNA (ZLÍN, ČESKO). Devatenáctá účetní zpráva Živnostensko-průmyslové záložny ve Zlíně : správní rok 1930. Zlín : Živnostensko-průmyslová záložna ve Zlíně, 1930. 16 nečíslovnaných stran .

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BURIAN, Bohuslav. Dějiny protestantismu na Vsetínsku . 1. vyd. Vsetín : Horní sbor českobratrské církve evangelické, 1993. 144 s. ;. ISBN 80-900025-4-4 (brož.).

FERRERO, Bruno. Potěšení pro duši . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 87 stran . ISBN 978-80-262-1107-5.

KRŠKO, Jan. Pět životů Jana Husa na Krakovci . Vydání první. Rakovník : Rabasova galerie : SOA v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2015. 105 stran . ISBN 978-80-86772-90-5.

KUBÁČ, Vladimír. Člověk před Boží tváří . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 334 stran . ISBN 978-80-7429-754-0.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost : česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 414 stran ;. Teologie. ISBN 978-80-246-3441-8.

ŘÍČAN, Pavel. Spirituální výchova v rodině : co radí psychologové?. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 175 stran ;. ISBN 978-80-262-1098-6.

SMULLYAN, Raymond M. Dáma s tygříkem a další logické hrátky . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán : Argo, 2017. 230 stran ;. Aliter ; svazek 63. ISBN 978-80-7363-701-9.

WARINER, Ruth. Skřípot štěrku : vyrůstala jsem mezi mormony. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 326 stran . 13. komnata duše ; svazek č. 15. ISBN 978-80-7553-151-3.

WILSON, Edward O. Smysl lidské existence : evoluce a náš vnitřní konflikt. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán : Argo, 2016. 183 stran ;. Aliter ; svazek 64. ISBN 978-80-7363-766-8.

ZAHRADNÍKOVÁ, Markéta. Postel, hospoda, kostel . Vydání první. Praha : Argo, 2016. 269 stran . ISBN 978-80-257-1918-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BERGMANN, Petr. Krkonoše na starých rytinách a litografiích = Karkonosze na dawnych rycinach i litografiach = Riesengebirge alte Stiche und Lithografien. [Česko] : Broumovsko Organic : Petr Bergmann, 2017. 301 stran . ISBN 978-80-905582-2-9.

Buchlovice : státní zámek a okolí. 2., rozšíř. vyd. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1958. 31 s.

CÍLEK, Václav. V síti paměti uvízl, slunce se ptal . Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2016. 153 stran . ISBN 978-80-87683-63-7.

JAZAIRIOVÁ, Pavla. Příběhy . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2016. 220 stran . ISBN 978-80-87530-84-9.

KULHAVÝ, Zbyněk. Opatření k posílení infiltračních procesů v krajině : metodika. Vydání první. Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2015. 232 stran . ISBN 978-80-87361-52-8.

MILFAITOVÁ, Blanka. Příběh psaný do vody : cestopisný recepis marmeládové čarodějky z ostrovní expedice. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 319 stran . ISBN 978-80-204-3946-8.

Olomouc region card : karta, se kterou ušetříte! : podrobné informace k turistické kartě pro rok 2014 = więcej wrażeń za mniej pieniędzy : szczegółowe informacje o karcie turystycznej na rok 2014 = mehr Erlebnisse für weniger Geld : ausführliche Informationen zu der touristischen Karte für das Jahr 2014 = more experiences for less money : detailed information about the tourist card for 2014. Olomouc : Olomoucký kraj, c2014. 107 stran . ISBN 978-80-87535-98-1.

VAŇHARA, Josef. Zlín ve fotografii . Zlín : Tisk, [1938?]. 1 sv. (skládačka) .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BÍLEK, Jiří. Slavné i zapomenuté premiéry : kdy, kde, jak a proč to bylo poprvé. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 270 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5568-2.

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton : Metropolitan University Prague Press, 2017. 498 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-228-2.

GOES, Peter. Cesta časem . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2017. 71 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7473-524-0.

HARTWIG, Julia. Apollinaire : život umělecké Paříže. Vydání druhé. Praha : Garamond, 2017. 399 stran ;. ISBN 978-80-7407-346-5.

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl . První vydání. Praha : Via Facti, 2016. 239 stran . ISBN 978-80-904103-5-0.

HOUŠKA, Miroslav. Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845 : úvaha o pravdě, odvaze a víře. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-7553-173-5.

JANČÁŘ, Josef. Uherské Hradiště . Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko ve spolupráci se Slovácným muzeem a Okresní komisí cestovního ruchu, 1969. 68 nečíslovaných stran .

JEROME, Jerome K. Čas mého života . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2017. 253 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-802-8.

MACH, Josef. Tomáš Baťa s úsměvem . Vydání třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 74 stran ;. ISBN 978-80-905896-6-7.

MAREK, Ivan. Zlínským krajem = Wanderings in the Zlín Region = Durch den Bezirk Zlín. Vydání první. Olomouc : m-ARK, 2015. 152 stran . ISBN 978-80-905769-5-7.

POBEROVÁ, Slávka. První po Bohu : nejmocnější vládcové, kteří utvářeli svět. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 225 stran ;. Klokan. ISBN 978-80-7543-260-5.

RAŠTICOVÁ, Blanka. Památky města Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště : srdce Slovácka. Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště, odbor kultury a costovního ruchu, 2010. 1 složený list (12 stran) .

RAŠTICOVÁ, Blanka. Památky města Uherské Hradiště . Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště, odbor kultury a cestovního ruchu, 2015. 1 složený list (12 stran) .

SKLENÁŘ, Karel. Karel Josef Biener z Bienenberka : otec české archeologie. První vydání. Praha : Agentura Pankrác, 2016. 208 stran . ISBN 978-80-86781-31-0.

SMRČKA, Jiří. Meziříčské zvony . Vydání první. Valašské Meziříčí : Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí o.s., 2016. 60 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 21. ISBN 978-80-270-1330-2.

SVÁČEK, Libor. Zlín . Vydání 1. Český Krumlov : MCU, 2017. 179 stran . VisitBohemiaPHOTO. ISBN 978-80-7339-298-7.

TEEGE, Jennifer. Můj dědeček by mě popravil : příběh vnučky Amona Götha, nacistického "řezníka" ze Schindlerova seznamu. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 205 stran . ISBN 978-80-7359-526-5.

WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel : český filmový magnát. Druhé vydání. Praha : Knihovna Václava Havla, 2017. 551 stran . Edice Knihovny Václava Havla ; sv. 6. ISBN 978-80-87490-75-4.

^ nahoru ^


9. Hudba

LIEBMAN, Dave. Technika hry na saxofon . Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2010 dotisk. 56 s. ISBN 978-80-86385-23-5 (brož.).

ŽŮREK, Pavel. In conspectu angelorum psallam tibi : k hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století. 1. vyd. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2014. 267 s., [27] s. obr. příl. ISBN 978-80-7051-202-9.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAĎURA, František. Literární toulky Kladenskem . Vydání první. Kladno : Halda, 2016. 190 stran . Kladenské zajímavosti ; svazek 3. ISBN 978-80-905992-5-3.

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2014 : proceedings of the sixth international conference on Anglophone studies : September 4-5, 2014 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 236 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 6. ISBN 978-80-7454-538-2.

JAEKEL, Franziska. Vražda pod lipami = Mord unter den Linden : [4 krimi příběhy]. 1. vyd. Brno : Edika, 2012. 152 s. Krimi němčina. ISBN 978-80-266-0064-0 (brož.).

KOMORA, Pavol. Ľudovít Štúr (1815-1856) : reformátor slovenskej spoločnosti : katalóg výstavy. 1. vydanie. Bratislava : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2015. 199 stran . ISBN 978-80-8060-349-6.

KUTALOVÁ, Martina. Angličtina : barevná gramatika. 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2016. 96 stran . ISBN 978-80-7240-958-7.

LÖWY, Petr. Začínám se učit česky, začínám se učit vietnamsky = Tôi bằt đâu học tiếng Séc, Tôi bằt đâu học tiếng Việt : hội thoại căn bản, ngữ pháp, từ điển. Vydání třetí revidované, u vydavatele v systému ISBN vydání první. Plzeň ; Praha : Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2016. 114 stran . ISBN 978-80-906492-0-0.

NAXERA, Vladimír. Literární a filmové dystopie . Vydání: první. V Banskej Bystrici : Belianum, [2015]. 119 stran ;. ISBN 978-80-557-1060-0.

NOVOTNÁ, Miroslava. Francouzské inspirace v Karolinské epopeji Julia Zeyera . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 240 stran . ISBN 978-80-210-8100-0.

PRŮŠEK, Jaroslav. Učebnice mluvené čínštiny . Ve Zlíně : Vyšší lidová škola T. Bati, 1938. 153 s. ;.

VRÁNA, Stanislav. Němčina pro Zlíňany. Díl I . Ve Zlíně : Tvořivá škola, 1939. 138, [5] s. ;.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BAWDEN, David. Úvod do informační vědy . 1. vydání. Doubravník : Flow, 2017. 451 stran. ISBN 978-80-88123-10-1.

BRAUNOVÁ, Petra. Wifina 3 : zábavná encyklopedie pro zvídavé holky a kluky. Vydání první. Praha : Česká televize, 2016. 179 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-208-9.

CULÉN, Alma Leora. Knihovníci jako designéři : případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 83 stran . ISBN 978-80-210-8358-5.

Encyclopaedia Britannica 2016. Book of the year. events of 2015. Chicago ; London ; New Delhi ; Paris ; Sydney ; Tokyo : Encyclopaedia Britannica Inc., [2016]. 880 stran . ISBN 978-1-62513-428-8.

Guinness world records 2017 . Praha : Slovart, s.r.o., 2017. 255 stran . ISBN 978-80-7529-214-8.

HRUBÝ, Vilém. Staré Město : archeologická rezervace : Československo. Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1968. [31] s. ;.

Magazin s kalendářem 1948 : výběr nejzajímavějších povídek, reportáží, snímků a vtipů z tisku celého světa. Zlín : Naše pravda ve Zlíně, [1948]. 231 stran ;.

MUZEUM A PROMĚNY SPOLEČNOSTI (KONFERENCE). Muzeum a proměny společnosti : VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví : Brno, 4.-5. listopadu 2014 : sborník příspěvků. Vydání 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s., 2015. 186 stran . ISBN 978-80-86611-71-6.

SMAHEL, Rudolf. Valašské muzeum v přírodě . 2. vyd. Martin : Osveta, 1982. nestr., 162 černobílých a 32 barevných fot.

ŠTROSSOVÁ, Ivana. Mozaika z historie a současnosti veřejné havlíčkobrodské knihovny 1894-2014 . Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Krajská knihovna Vysočiny, 2014. 95 s. ISBN 978-80-260-7442-7.

^ nahoru ^


13. Matematika

EASTAWAY, Robert. Matematika na cesty : 101 zábavných her s matematikou. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 189 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-445-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BALKO, Jan. Memorix histologie . 2. vydání. Praha : Triton, 2017. xxiii, 555 stran . ISBN 978-80-7553-249-7.

CINGROŠOVÁ, Klára. Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 189 stran . ISBN 978-80-262-1125-9.

CHAJDA, Radek. Poznej své smysly : všetečné otázky, luštění a zábavné experimenty. 1. vydání. Brno : Edika, 2016. 100 stran . ISBN 978-80-266-1050-2.

KLÍMOVÁ, Jarmila. Proč (a jak) psychosomatika funguje? . Vydání první. Praha : Progressive consulting, v.o.s., 2015. 240 stran . ISBN 978-80-260-8208-8.

LIPMAN, Frank. Zdraví a fit po celý život . Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 387 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-444-9.

LOWEN, Alexander. Cesta k vibrujícímu zdraví : manuál bioenergetických cvičení. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 173 stran . ISBN 978-80-262-1121-1.

MACOUNOVÁ, Renata. Pět Tibeťanů po česku . Praha : Beletris, 2015. 133 stran . ISBN 978-80-7520-052-5.

MARTINCOVÁ, Jana. Co se od kamarádek nedozvíš : průvodce moderní dospívající dívky : o sexu, líčení i zdraví. 1. vydání. Brno : Babyonline, 2016. 138 stran . ISBN 978-80-904216-7-7.

MASARYKOVA UNIVERZITA. 60. studentská vědecká konference . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 78 stran ;. ISBN 978-80-210-8257-1.

NEJEDLÝ, Karel. Metoda RUŠ, aneb, Já to mám jinak . [Česko] : [nakladatel není známý], [2014]. 384 stran . ISBN 978-80-260-8324-5.

RAWLINS, Rosemary. Škola naděje : příběh péče o partnera s vážným poraněním mozku - kniha o strachu, soudržnosti a vzájemné lásce. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 302 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . 13. komnata duše ; 16. ISBN 978-80-7553-150-6.

ŘEHULKA, Evžen. Zdraví - učitelé - škola . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 211 stran ;. ISBN 978-80-210-8254-0.

SPARENBORG-NOLTE, Anne. Homeopatie pro děti : individuální a celostní léčba. České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 192 stran . ISBN 978-80-7236-991-1.

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 105 stran . ISBN 978-80-7553-252-7.

WOLYNN, Mark. Trauma - nechtěné dědictví : jak nás formuje zděděné rodinné trauma a jak je překonat. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 238 stran ;. ISBN 978-80-7553-129-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BAR-ZOHAR, Michael. Žádná mise není nemožná : nejslavnější vojenské operace izraelských speciálních jednotek. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 351 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5576-7.

BLAŽEK, Petr. Ryszard Siwiec : 1909-1968. [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, 2015. 247 stran . ISBN 978-80-87912-33-1.

ČAPEK, Karel. O republice, politice a Masarykovi : výběr publicistických článků 1919 - 1938. Brno : Atelier 89, 2016. 173 stran ;. ISBN 978-80-270-0695-3.

HAJDA, Josef. Pro svobodu člověka . Vydání 2. Wien : C.K. Doppler, 2016. 208 stran .

JETMAR, Marek. Meziobecní spolupráce : inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti. I. vydání. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2015. 179 stran . ISBN 978-80-906042-3-0.

KOLLÁR, Jozef. 55 minut mezi životem a smrtí : odvážné útěky za železnou oponu. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 167 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4198-0.

LEDERER, František. Cesta tam a zpět, aneb, Osvětim Františka Lederera . Vydání první. Teplice : [Střední škola obchodu a služeb v Teplicích], 2015. 39 stran . ISBN 978-80-260-8920-9.

MAREK, Jindřich. 4. brigáda rychlého nasazení 1994-2014 . 2., upravené a rozšířené vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha, 2015. 110 stran . ISBN 978-80-7278-662-6.

MULCAHY, Suzanne. Lobbying in Europe : hidden influence, privileged access. Berlin : Transparency International, [2015]. 64 stran . ISBN 978-3-943497-80-9.

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících . Praha : Transparency International, ©2012. 31 stran ;. ISBN 978-80-87123-18-8.

ŘEHÁK, David. Ukrytí obyvatelstva v České republice . 1. vydání. V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. 79 stran . SPBI Spektrum. ISBN 978-80-7385-152-1.

TAUSSIG, Pavel. Neznámí hrdinové : překvapivé příběhy. 1. vydání. V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2017. 381 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7448-065-2.

^ nahoru ^


16. Právo

Byty, bydlení a udržování. Gottwaldov : Podnik bytového hospodářství, 1984. 15 s. ISBN (Brož.).

ČESKO. Občanský zákoník : tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č. 460/2016 Sb. : rejstřík : redakční uzávěrka 1.1.2017. Ostrava : Sagit, [2017]. 319 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo: 1169. ISBN 978-80-7488-201-2.

ČESKO. Ochrana spotřebitele : Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, nový zákon o posuzování shody, služby informační společnosti ; Spotřebitelský úvěr : nový zákon od 1. 12. 2016 : redakční uzávěrka 1. 12. 2016. Ostrava : Nakladatelství Sagit, [2016]. 224 stran ;. ÚZ : Úplné Znění ; číslo 1160. ISBN 978-80-7488-191-6.

GORBANOVA, Mariya. Speak up : empowering citizens against corruption. Berlin : Transparency International, [2015]. 35 stran . ISBN 978-3-943497-79-3.

LAVAY, Martin. Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? . Praha : XYZ, 2017. 284 stran . ISBN 978-80-7505-618-4.

PAVLIŠOVÁ, Radka. Whistleblowing není donašečství : příručka nejen pro oznamovatele. Praha : Transparency International - Česká republika, 2014. 64 s. ;. ISBN 978-80-87123-22-5.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ANKOWITSCH, Christian. Proč Einstein nenosil ponožky : jak zdánlivě nepodstatné věci ovlivňují naše myšlení. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 236 stran ;. ISBN 978-80-262-1126-6.

ARDEN, John Boghosian. Zlepšování paměti pro (ne)chápavé . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 312 stran ;. Porozumí každý. ISBN 978-80-256-1863-9.

BÍLÝ, Jan. Další osudy Popelky po svatbě : konstelace pohádek a mýtů pro pokročilé dospělé. Druhé, rozšířené vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-7500-230-3.

FUNK, Karel. Putování mystickým rokem, aneb, Skrytá řeč svátků . Vydání první. Praha : Malvern, 2016. 407 stran . Adam a Eva. ISBN 978-80-7530-034-8.

NEŠPOR, Karel. Jak být milejší : zdravé emoce prakticky a jednoduše. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 158 stran . ISBN 978-80-262-1171-6.

NORTHRUP, Christiane. Bohyně nestárnou : tajný recept na zářivou vitalitu a zdraví. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 369 stran . ISBN 978-80-7359-468-8.

SAND, Ilse. Přecitlivělost není slabost . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 135 stran ;. ISBN 978-80-262-1122-8.

SWAN, Teal. Stíny před úsvitem : z nejhlubších temnot až ke světlu lásky k sobě. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 293 stran ;. ISBN 978-80-7359-473-2.

VIRTUE, Doreen. Nenechte pohasnout svou jiskru : jak se zbavit negativity a dramatu. Olomouc : ANAG, [2017]. 223 stran ;. ISBN 978-80-7554-070-6.

WISEMAN, Richard. 59 vteřin : malým zamyšlením k velkým změnám. Olomouc : ANAG, 2011. 331 s. ISBN 978-80-7263-636-5.

^ nahoru ^


18. Sociologie

"..Když není všechno tak, jak si přáli.." : informace pro týmy porodnic a perinatologických center, pro praktické a odborné lékaře a zdravotnický personál. 4., upravené vydání. České Budějovice : Středisko rané péče SPRP České Budějovice, 2015. 13 stran . ISBN 978-80-906077-1-2.

FERI, Dominik. Tak jsme lajkovali : kterak přiložit prst na tep doby. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2016. 260 stran . ISBN 978-80-265-0550-1.

PEROUTKOVÁ, Michaela. Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní . První vydání. Praha : Libri, 2016. 257 stran ;. ISBN 978-80-7277-552-1.

Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu . Vydání 1. Praha : Policie ČR, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, 2015. 135 stran . ISBN 978-80-86621-35-7.

TRINH, T. Minh-Ha. Odjinud, jež se nachází právě zde . Vydání první. Praha : Tranzit.cz, 2014. 105 stran . Navigace ; svazek 16. ISBN 978-80-87259-29-0.

UHEREK, Zdeněk. Migrace : historie a současnost. 1. vydání. Ostrava : Občanské sdružení PANT, 2016. 143 stran ;. Moderní dějiny. ISBN 978-80-905942-9-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

60 let založení podniku ZPS : Gottwaldov - ČSSR. Gottwaldov : ZPS, propagační oddělení, [1963?]. 28 nečíslovaných stran .

DATEL, Josef. Specifika provozu a řízení malých vodních zdrojů . Vydání první. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., 2015. 119 stran . Výzkum pro praxi, sešit 63. ISBN 978-80-87402-43-6.

DOVCOVÁ, Jaroslava. Praktická kniha háčkování : techniky, vzory, projekty. 3. vydání. Praha : Rebo, 2012. 160 stran . ISBN 978-80-255-0997-5.

DVOŘÁKOVÁ, Magdalena. 10 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen do užívání Armády České republiky = Gripen in Czech Air Force 10 years. 1. vydání. Praha : Pro Velitelství Vzdušných sil Armády České republiky (VeVzS) vydalo Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha (VHÚ), 2015. 20, 20 stran . ISBN 978-80-7278-659-6.

Holky, jdeme vařit! : vaření pro malé princezny : [lákavé a lahodné recepty]. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 2013. 96 s. ISBN 978-80-256-1235-4.

HRUŠKA, Ladislav. Vaříme s Láďou Hruškou. Vyd. 1. Praha : Ikar : Nova, 2014. 157 s. ISBN 978-80-249-2600-1.

KOREČKOVÁ, Květa. Vánoční cukroví s láskou pečené . První vydání. Olomouc : Nakladatelství Agentura Rubico, s.r.o, 2017. 104 stran . Kuchařky. ISBN 978-80-7346-212-3.

Kouzelná kuchařka pro děti . 1. vydání. Říčany : Sun, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-7371-590-8.

KRAJČÍKOVÁ, Kamila. Bezlepková kuchařka Kamily K. . Vydání první. Praha : Grada Publishing, 2016. 84 stran . ISBN 978-80-271-0208-2.

MOMČILOVÁ, Pavla. Ovládněte své hormony jídlem : fit po padesátce - klimakterium v pohodě - bez osteoporózy - fytoestrogeny v jídelníčku. Čestlice : Medica Publishing, [2016]. 111 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Zdraví z kuchyně. ISBN 978-80-85936-72-8.

PEUPLE, Alice. Copy a drdoly pro malé slečny : krok za krokem. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 127 stran . ISBN 978-80-256-1900-1.

Pozemní stavby, národní podnik, nositel Řádu práce, Gottwaldov - ČSSR. Gottwaldov : Pozemní stavby , n. p., 1981. 72 s.

ŠIŠKOVÁ, Šárka. Města ve mně = Cities inside of me. 1. vydání. Ve Zlíně : ÚPD FMK UTB, 2008. 42 nečíslovaných stran . edice Ústavu produktového designu, Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

WAGNER, Petr. Dieta při cukrovce . 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 135 stran ;. ISBN 978-80-7553-254-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

CÍLEK, Roman. Vavříny pro mrtvé vítěze : jedenáct příběhů o odvaze. Třetí, doplněné vydání. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2016]. 206 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 42. ISBN 978-80-7557-030-7.

ČERNÁ, Elen. Lvíčata : abeceda sportů s Alešem Valentou. Vydání první. Praha : Česká televize, 2016. 182 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-213-3.

GRIFFIN, Tony. Squash : jak hrát v "bodě G". První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-271-0143-6.

GRIFFITH JOYNER, Florence Delorez. Běhání pro (ne)chápavé . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 247 stran . Porozumí každý. ISBN 978-80-256-1864-6.

JELLEY, Craig. Minecraft : středověká pevnost : stavební projekt. První vydání. Praha : Egmont ČR, s.r.o., 2016. 79 stran, 1 nečíslovaný složený list obrazových příloh . ISBN 978-80-252-3072-5.

NADAL, Rafael. Rafa : můj příběh. V Praze : XYZ, 2012. 345 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7388-608-0 (váz.).

NOVÁK, Jindřich. Sebeobrana MS-1. I. díl . Vydání první. Praha : Alogodos, 2014. 536 stran . ISBN 978-80-85317-28-2.

NOVÁK, Jindřich. Sebeobrana MS-1. II. díl . Vydání první. Praha : Alogodos, 2014. strany 537-1240 . ISBN 978-80-85317-28-2.

S.K. Baťov, footballový odbor. Otrokovice : S.K. Baťov, 1947. 28 stran .

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA GOTTWALDOV. Rok 1965 v činnosti TJ Gottwaldov. Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1966. 52 stran .

VOTÍK, Jaromír. Fotbal : trénink budoucích hvězd. Druhé, doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 184 stran . ISBN 978-80-271-0029-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

137° : fotografie na rozhraní dokumentu a fikce : práce studentů a pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fachhochschule Dortmund vznikly v Novestě, továrně na gumovou obuv = Fotografie zwischen Dokument und Inszenierung Arbeiten von Studierenden und Lehrenden der Tomas Bata Universität Zlin ud der Fachhochschule Dortmund in der Gummistiefelfabrik Novesta. [Německo] : [nakladatel není známý], [2007]. 96 nečíslovaných stran . ISBN 978-3-939825-66-1.

ARCHITEKTONICKÉ ŠKOLSTVÍ - MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM (KONFERENCE). Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem : sborník příspěvků z pedagogické konference uspořádané k desátému výročí založení oboru Architektura na Fakultě stavební VUT v Brně. První vydání. V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. 139 stran . ISBN 978-80-214-5337-1.

BARTUŠEK, Antonín. Buchlov : Státní hrad a památky v okolí. 3., dopln. a pozm. vyd. Praha : STN, 1962. 34, [2] s. ;.

BERGER, John. Způsoby vidění . 1. vydání. V Praze : Labyrint, 2016. 150 stran . Labyrint fresh eye ; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

BOUŠKA, Luděk. Fotografujeme digitální zrcadlovkou : (DSLR). První vydání. Praha : Grada, 2017. 214 stran . ISBN 978-80-247-5683-7.

CIBULKA, Ondřej. Origami 2 . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-264-1205-2.

CIMALA, Michal. Make war not love . [Praha] : Michal Cimala : : Zerobudgetproduction 0000, 2013. 33 nečíslovaných stran .

DVOŘÁKOVÁ, Lucie. Tvoření z přírodnin, odpadu a obyčejných materiálů . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 103 stran . ISBN 978-80-264-1300-4.

Encyklopedie východočeské fotografie. Hradec Králové : Impuls Hradec Králové : Volné sdružení východočeských fotografů, 2015. 1 pouzdro . ISBN 978-80-239-6812-5.

FRÝBOVÁ, Josefína. Slavné stavby Damase Deworezkého a Jana sedláčka v jižních Čechách . 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos Books, 2016. 60 stran . ISBN 978-80-87073-92-6.

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl : z čista černa = out of the black. Praha : Galerie D & V ART, 2012. 75 stran .

HÁBL, René. René Hábl : micromegas : [2001-2011. [Zlín : s.n., 2012]. 160 s. ISBN 978-80-260-3601-2.

HAJN, Alva. Alva Hajn : práce na papíře. Pardubice : Theo, 2015. 79 stran . ISBN 978-80-87907-03-0.

Jiří Beránek . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2016. 285 stran . ISBN 978-80-7454-556-6.

KIMMELMAN, Michael. Mistrovské dílo náhody : ars vitae & vice versa. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2017. 295 stran . Artberry ; svazek 1. ISBN 978-80-7473-520-2.

KOSÍK, Jiří Jan. Jak rozumět obrazům . Brno : Šimon Ryšavý, 2016. 171 stran . ISBN 978-80-7354-173-6.

MALÝ, Tomáš. Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2013. 387 s., xl s. obr. příl. Knižnice Matice moravské ; sv. 40. ISBN 978-80-87709-02-3.

MARTIN, Pepa. Batika : modní doplňky, bytové dekorace, snadné batikování v kuchyni, podrobné návody, množství vzorů a kombinací. Vydání první. V Praze : Metafora s.r.o., 2016. 122 stran . ISBN 978-80-7359-496-1.

PROKOP, Jaroslav. Radnice v Novém Bydžově : (1462-1862-1865). Nový Bydžov : Město Nový Bydžov, 2015. 95 stran . ISBN 978-80-260-8459-4.

RASMUSSEN, Steen Eiler. Jak vnímat architekturu . Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 217 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2598-2.

SOLAŘ, Miloš. Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století . 1. vydání. Brno : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury v Brně, 2015. 95 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 64. ISBN 978-80-7480-036-8.

SOUKALOVÁ, Radomila. Design stories, aneb, Kreativní inovace a problémy jejich transferu do praxe . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK, 2016. 137 stran . ISBN 978-80-7454-637-2.

The Architecture of Zlín. Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

VÍTKOVÁ, Martina. Alva Hajn ve vzpomínkách a fotografiích . Pardubice : Theo, 2014. 83 stran . ISBN 978-80-87907-01-6.

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

40 let Střední průmyslové školy kožařské. Gottwaldov : Střední průmyslová škola kožařská v Gottwaldově, 1977. 67 stran ;.

BEZDĚKOVÁ, Jana. Učíme naše dítě mluvit . 2., upr. a dopl. vyd. Praha : Arista, 2014. 224 s. ISBN 978-80-87867-10-5.

COLOROSO, Barbara. Děti za to stojí! : darujte svým dětem sebekázeň. Praha : DharmaGaia, 2017. 321 stran ;. Šťastné dítě. ISBN 978-80-7436-068-8.

EICHLEROVÁ, Ilona. Já mám v krabici cukr a krupici : říkanky k procvičování hlásek R a Ř. Vyd. 2. Praha : Portál, 2015. 95 s. ISBN 978-80-262-0851-8.

HAMADOVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 203 stran . ISBN 978-80-210-8091-1.

HAYERS, Johannes. Připoutej se, nebo umře jednorožec! : 100 ne zcela legálních výchovných triků. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 158 stran ;. ISBN 978-80-262-1127-3.

KUCHARSKÁ, Anna. Třístupňový model péče (3MP) ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014. 57 stran ;. ISBN 978-80-7481-037-4.

KUTÁLKOVÁ, Dana. Budu správně mluvit : chodíme na logopedii. Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. 224 s. ;. ISBN 978-80-247-3687-7 (brož.).

MIKLÍKOVÁ, Veronika. Logopedické hrátky . Stařeč : INFRA, c2011. 66 s. ISBN 978-80-86666-36-5.

MRÁZKOVÁ, Jana. Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014. 64 stran ;. ISBN 978-80-7481-032-9.

NOVOTNÁ, Ivana. Hravá logopedie . 1. vyd. Brno : Edika, 2013. 48 s., [15] s. obr. příl. ISBN 978-80-266-0182-1 (brož.).

NOVOTNÁ, Ivana. Jak pes Logopes učil děti mluvit : logopedie pro děti od 4 do 7 let. 2. vydání. Brno : Edika, 2015. 64 stran . Dětská naučná edice. Předškoláci. ISBN 978-80-266-0855-4.

NOVOTNÁ, Ivana. Jak pes Logopes připravoval děti na psaní : grafomotorická cvičení pro děti od 4 do 6 let. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 48 s. Dětská naučná edice. Předškoláci. ISBN 978-80-251-2805-3 (brož.).

Odborné školy a firmy Pospolu : informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 63 stran . ISBN 978-80-7481-133-3.

PARKER, 1968-Michael. Povídejte si s dětmi : velké myšlenky. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 231 stran . ISBN 978-80-7553-153-7.

PÁVKOVÁ, Bohdana. Logopedické pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2008. 16 s., [8] s. barev. obr. příl. Dětská naučná edice. 4-7 let. ISBN 978-80-251-2318-8.

PÁVKOVÁ, Bohdana. Logopedické pexeso a obrázkové čtení C-S-Z-Č-Š-Ž . 2. vydání. V Brně : Edika, 2015. 16 stran . Dětská naučná edice. 4-7 let. ISBN 978-80-266-0849-3.

PÁVKOVÁ, Bohdana. Logopedické pexeso a obrázkové čtení B-P-N-D-F-V-K-H-CH-ĎŤŇ . 2. vydání. V Brně : Edika, 2015. 16 stran . Dětská naučná edice. 4-7 let. ISBN 978-80-266-0850-9.

PÁVKOVÁ, Bohdana. Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 64 s. ISBN 978-80-266-0388-7.

PĚNKAVOVÁ, Helena. Povídám, povídáš o-- : rozvoj řeči pro děti od 4 do 6 let. 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 56 s. ISBN 978-80-266-0498-3.

POZATEK, Kristine. Odvážný rodič : buddhismem inspirovaný rádce, jak vychovat citově odolné dítě. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 165 stran ;. ISBN 978-80-7485-109-4.

ROCHOVSKÁ, Ivana. Umělci v mateřské škole : aktivity zaměřené na interpretaci výtvarného umění. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-262-1120-4.

Říkej si se mnou : říkanky, básničky a pohádka k procvičování správné výslovnosti. 2. vyd. Brno : Edika, 2014. 95 s. ISBN 978-80-266-0533-1.

SPOLKOVÉ REÁLNÉ GYMNASIUM (ZLÍN, ČESKO). 10 let zlínského spolk. reálného gymnasia : [výroční zpráva 1946-47]. Ve Zlíně : Spolkové reálné gymnasium, 1947. 76 s. ISBN (Brož.).

STARÝ, Karel. Formativní hodnocení ve výuce . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 174 stran . ISBN 978-80-262-1001-6.

STÁTNÍ REÁLNÉ GYMNASIUM (ZLÍN, ČESKO). Výroční zpráva za školní rok 1947-48 . Zlín : Státní reálné gymnásium, 1948. 57 s.

STREJČKOVÁ, Ludmila. Logopedie : [texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti]. 1. vyd. Praha : Fragment, 2009. 62 s. ISBN 978-80-253-0882-0.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KOŽAŘSKÁ (ZLÍN, ČESKO). SPŠ kožařská Gottwaldov : 50 let : seznam zaměstnanců a absoventů 1937-1987. Gottwaldov : Střední průmyslová škola kožařská Gottwaldov, 1987. 25 číslovaných stran, 7 nečíslovaných stran ;.

SVATOŠOVÁ, Marie. Říkanková cestička . Stařeč : Infra, c2011. 89 s. ISBN 978-80-86666-37-2 (brož.).

ŠÁCHOVÁ, Irena. Zábavná logopedie : cvičení na doma i do školky. 1. vydání. Praha : Fragment, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-253-2780-7.

ŠÁMALOVÁ, Kateřina. Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 161 stran . ISBN 978-80-246-3469-2.

ŠIŠKOVÁ, Zdena. 50 let 4. ZŠ v Gottwaldově : 1937-1987. Gottwaldov : Ředitelství 4. ZŠ, 1987. 33 s.

ŠTĚPÁN, Josef. Logopedie : listy pro nácvik výslovnosti. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2014. 64 s. Hrátky. ISBN 978-80-7346-172-0.

TRHLÍKOVÁ, Jana. Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol : příručka opatření. Vydání první. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. 97 stran ;. ISBN 978-80-7481-104-3.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOVSKÉHO ULICE (KROMĚŘÍŽ, ČESKO). 100 let základní školy Tovačovského ul. v Kroměříži . [Kroměříž] : SRPŠ při 2. ZŠ Tovačovského ul., [1984]. 54, [2] s.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KRISTIÁN, Pavel. Zoner Photo Studio : [praktický průvodce. Brno : Zoner Press, 2012. 159 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-209-4.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BABULA, Jaroslav. Našim zahrádkářům : jádro zahradnického úspěchu. Zlín : Tisk, 1941. 173 s.

BEZDĚK, František. František Antonín hrabě Sporck a jeho Řád svatého Huberta . Kuks : Řád svatého Huberta, 1998. 79 s. ISBN 80-238-3664-1 (v knize neuvedeno brož.).

KYNCL, Josef. Letokruhy jako kalendář i záznamník : zajímavosti z dendrochronologie. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-271-0198-6.

LOUČKA, Radko. Pasení se psem : sport, práce i zábava. Vydání první. Praha : Plot, 2016. 177 stran, 4 nečíslované obrazové přílohy . ISBN 978-80-7428-298-0.

Zemědělství okresu Gottwaldov . Gottwaldov : Okresní zemědělská správa Gottwaldov ve spolupráci s JZD Slušovice, 1982. 56 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně