Krajská knihovna Františka Bartoše - logo 1150. výročí Cyrila a Metoděje - web projektu (logo) Zlínský kraj (logo) 

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou bibliografii na téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře. Bibliografie vznikla v rámci projektu Velehrad 2013, jehož cílem je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod.

Bibliografie poskytuje ucelený přehled základních prací k tématům vztahujícím se k cyrilometodějské tradici a dějinám Velehradu. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti a široká veřejnost.

Během zpracování výběru literatury se vycházelo z již publikovaných prací: Bibliografie cyrilometodějské tradice 1990 - 2011 z publikace Svatí Cyril a Metoděj mezi námi od Tomáše Špidlíka a Pavla Ambrose a Bibliografie okresu Uherské Hradiště od Jaroslava Vlacha (obsahuje literaturu po rok 1982). Chybějící časové období 80. let 20. století bylo doplněno ze záznamů ze Souborného katalogu ČR. Z množství dostupné literatury byly vybrány pouze monografie v českém a slovenském jazyce. Vyloučena byla také většina archeologických prací.

Úvodem je vybráno a předřazeno dvanáct záznamů publikací, které chceme zvláště doporučit. V úplném seznamu jsou záznamy obohaceny o odkazy do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a Souborného katalogu ČR .

Postavy světců a cyrilometodějská tradice

Dějiny a význam Velehradu

Beletrizované práce

Bibliografie

1.BAGIN, Anton. Cyrilometodská tradícia u Slovákov. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 1993. 66 s. ISBN 80-85665-08-5.
2.BAGIN, Anton. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava. 2., dopln. vyd. Praha: Česká katolická Charita, 1985. 174 s.
3.BAHOUNEK, Jiří. Kde je srdce Evropy. [Brno: Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera, 2011]. 249 s. ISBN 978-80-260-0457-8.
4.BÁRTA, Oldřich. Almanach Velká Morava. Brno: Mor. muzeum, 1965. 158 s.
5.BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Latinské prameny k dějinám Velké Moravy: Určeno pro posl. fak. fil., Brno. 1. [díl], Anály a kroniky. 1. vyd. Praha: SPN, 1963. 173 s. Učební texty vys. škol.
6. BARTOŠ, Peter. Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 2. vyd., upr. a rozšíř. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968. 529 s. Odkazy našej minulosti, zv. 4.
7.BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby záhadné a mytické. 1. vyd. Uherské Hradiště: Futuro, 2003-2012. 7 sv.
8.BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Svatý Kliment u Osvětiman v zrcadle dějin. 1. vyd. Hýsly: Alcor Puzzle ve spolupráci s občanským sdružením Neolit, 2005. 86 s. ISBN 80-86923-03-7.
9.BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, HOMOLA, Aleš a MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 557 s., [8] s. barev. obr. příl. Historica. ISBN 80-7021-787-1.
10.BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách: archeologie 6.-12. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 475 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7277-413-5.
11. BEZDĚČKA, Pavel et al. Velehrad: dějiny obce. Velehrad: Obec Velehrad, 2006. 287 s. ISBN 80-239-7490-4.
12.BEZDĚČKA, Pavel. Staré Město v proměnách staletí. Staré Město: Město Staré Město, 2000. 412 s. ISBN 80-238-6069-0.
13.BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. I., Do roku 1197. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-265-1.
14.BONHARDOVÁ, Nina. Misie. Vyd. 1. Praha: Daemon, 1997, c1981. 189 s. ISBN 80-902392-0-X.
15.BOSÁK, L'ubomír a KÝŠKA, Patrik. Svätý Goradz - učený muž našej zeme. Bratislava: Lúč, 2004. xvi s. obr. příl., 343 s. Libri historiae Slovaciae. Monographiae, zv. 3. ISBN 80-7114-501-7.
16.BRANDL, Vincenc. Poloha Starého Velehradu. V Brně: Nákladem Antonína Nitsche, 1862. 43 s.
17.BRÁZDIL, František. Jezuité na Velehradě: příchod Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad a jeho působení do druhé světové války: (historickoprávní pojednání). 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 2005. 149 s. Studium, sv. 165. ISBN 80-86885-01-1.
18.BUBENÍK, Josef. Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století: (katalog nalezišť). Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 95 s. ISBN 80-86124-02-9.
  19.Cesty a stezky do časů Velké Moravy: sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských. Vyd. 1. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 2006. 107 s. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu, sv. 4. ISBN 80-86399-26-5.
20.CIBULKA, Josef. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1958. 362, [4] s. Monumenta archaeologica, tomus 7.
21. CINEK, František. Velehrad víry: duchovní dějiny Velehradu. V Olomouci: Lidové knihkupectví a nakladatelství, 1936. 745 - [14] s.
22. Cisterciáci na Moravě: sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 324 s. Sborníky. ISBN 80-244-1460-0.
23.Cisterciáci ve středověkém českém státě = Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. Brecht: Cîteaux VZW, 1996. 351 s. Cîteaux: revue d'histoire cistercienne, T. 47/1996, fasc. 1-4.
24.Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869-1985: výběr. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2003. 216 s. Hlas Velehradu, 14. ISBN 80-86715-00-0.
  25.Cyrilometodějský sborník = Ćirilometodski zbornik: k uctění 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje (885-1985). Záhřeb: Chorvátská katolická církev, 1984. 50 s.
26.ČERVINKA, Inocenc Ladislav. Slované na Moravě a Říše Velkomoravská: jejich rozsídlení, památky a dějiny. Brno: Pravěk, 1928. 390 s., 22 l. obr. příl.
  27.Česká slavistika: osoby a instituce. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 1999. 374 s. Edice Slovanské knihovny. ISBN 80-7050-332-7.
28.DACÍK, Tomáš. Otazníky nad hrobem sv. Metoděje. 1. vyd. Brno: CERM, 1997. 124 s. ISBN 80-7204-038-3.
29.DEKAN, Ján. Velká Morava: doba a umění. 3. vyd. Bratislava: Tatran, 1985. 258 s.
30.DLUGOŠ, František. Vplyv byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na kresťanský život Spiša. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2004. 165 s. ISBN 80-89170-01-3.
  31.Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu: monografia príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia, Nitra, 2. júl 2007. Vyd. 1. V Nitre: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, 2007. 246 s. ISBN 978-80-8094-240-3.
32.DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 525 s. Obzor, sv. 21. ISBN 80-7260-005-2.
33.Fórum Velehrad I.: Communio ecclesiarum - očištění paměti: sborník příspěvků z vědeckého semináře (12.-13. března 2007) katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2007. 421 s. Hlas Velehradu, 17. ISBN 978-80-86715-77-3.
34.GALUŠKA, Luděk. Slované: doteky předků: o životě na Moravě 6.-10. století. [Zlín]: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 148 s. ISBN 80-7028-218-5.
35.GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště - Sady: křesťanské centrum Říše velkomoravské. Brno: Moravské zemské muzeum, Litera, 1996. 183 s., [24] s. il. (většinou barev.). ISBN 80-7028-080-8.
36.GALUŠKA, Luděk a FROLEC, Ivo. Průvodce expozicí Velká Morava. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, 2009. 27 s. ISBN 978-80-86185-85-9.
37.GALUŠKA, Luděk, KOUŘIL, Pavel a MITÁČEK, Jiří. Východní Morava v 10. až 14. století. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. 329 s. ISBN 978-80-7028-319-6.
38.GALUŠKA, Luděk a VAŠKOVÝCH, Miroslav. Památník Velké Moravy: Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2002. 143 s. ISBN 80-86185-14-1.
39.GÓRKA, Leonard. Svatí Cyril a Metoděj: ekumenická dimenze smíření. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2007. 113 s. Hlas Velehradu, 16. ISBN 978-80-86715-74-2.
40.HAVLÍK, Lubomír Emil. Velká Morava a středoevropští Slované. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 489, [2] s. Na pomoc učiteli.
41.Historická Olomouc: 12. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů počátků ve světle kritiky pramenů Muzeum umění Olomouc - sál Beseda 6.-7. října 1998.  Univerzita Palackého: Olomouc, 2001. ISSN 1211-0663.
42.HNILICA, Ján. Svätí Cyril a Metod horlivý hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi. 1. vyd. na Slovensku. Bratislava: Alfa, 1990. 261 s. ISBN 80-05-00707-8.
43.HORA-HOŘEJŠ, Petr. Cyril a Metoděj. In: Toulky českou minulostí. První díl, [Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 3., upr. vyd. Praha: Baronet, 1995, s. 127-138. ISBN 80-85890-47-X.
44.HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velehrad: ústředí z doby Velkomoravské říše. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 75 s., 28 s. obr. příl., 1 mapa. Památníky naší minulosti, 1.
45.HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velkomoravský Velehrad. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 467 s. Monumenta archeologica, Tomus 14.
46. HUDEC, Petr. Nové objevy na Velehradě: sborník: Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. 114 s. ISBN 978-80-86157-31-3.
47.HUDEC, Petr. Zapomenuté příběhy. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad, Občanské sdružení Matice Velehradská, 2009. 29 s.
48.HURT, Rudolf. Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. I, 1205-1650. V Olomouci: Akademie velehradská, 1934. 439 s., [12] s., 1 složený l. obr. příl. Spisy Akademie velehradské, sv. 15.
49.CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 367 s. ISBN 80-7184-617-1.
50.JAKOBSON, Roman. Cyrilometodějské studie: [soubor statí z let 1945-1969]. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1996, c1995. 105 s. ISBN 80-85494-26-4.
51.JAN PAVEL II., papež. Apoštolé Slovanů = [Slavorum apostoli: Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům, kněžím, řeholním společnostem a všem křesťanským věřícím při příležitosti výročí jedenácti století evangelizačního díla svatých Cyrila a Metoděje]. Řím: Velehrad: Křesťanská akademie, 1985. 33 s. Skála, 13.
52. JAROŠOVÁ, Jindra. Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2000. 357, xvi s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-86212-09-2.
53.JAŠEK, Adolf. Výklad idey cyrillo-methodějské. Velehrad: Nakladatelství Cyrillo-Methodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, 1909. 55 s.
54.KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. [Sv.] 1. Praha: Zvon, 1991. 332 s. ISBN 80-7113-004-4.
55.KLANICA, Zdeněk. Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje. 3. vyd. Praha: Futura, 2007. 116 s. ISBN 978-80-86844-28-2.
56.KOCIÁN, Václav. Svetlo zo Solúna: úvaha o svätom Metodovi na základe staroslovienskych prameňov Žitia Metoda a Pochvaly Cyrilovi a Metodovi. 1. vyd. Zvolen: Jas, 1991. 70 s. ISBN 80-900548-0-3.
57.Křesťanský Východ a my. Velehrad: Societas, 1993. 58 s. Hlas Velehradu, č. 5.
58.KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. 3. dopl. a uprav. vyd., ve vydav. Perfekt 1. Bratislava: Perfekt, 2005. 233 s. Cesta dejinami. ISBN 80-8046-318-2.
59.KÚTNIK ŠMÁLOV, Jozef. Prvý učiteľ slovienskeho národa: [život Konštantína Filozofa, rehoľným menom Cyrila]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, c1999. 199 s. ISBN 80-7114-281-6.
60.KVĚT, Radan. Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno: Studio VIDI, 2011. 229 s. ISBN 978-80-254-8927-7.
61.KVĚT, Radan. Staré stezky v České republice. 2. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 55 s. ISBN 80-7028-176-6.
62.LACKO, Michal. Svätí Cyril a Metod. 7. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 2011. 220 s. ISBN 978-80-7141-711-8.
63.Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Vyd. 1. Pragae: Brunae: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 387 s., [3] l. obr. příl. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, 104.
64.Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., 1967. 359, [1] s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fak., čís. 118.
  65.Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. Vyd. 1. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1969. 470 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, 134.
  66.Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. IV, Leges, textus iuridici supplementa. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., 1971. 453 s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filozof. fakulta, č. 156.
67.MÁCHA, Karel. Nová identita: (Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie). Velehrad: Societas, 1994. 49 s. Hlas Velehradu, č. 7.
68.MAREK, Pavel a HANUŠ, Jiří. Osobnost v církvi a politice. Praha: Českobratrská církev evangelická v Praze, 2008. 110 s. Knižnice studijních textů Českobratrské církve evangelické. ISBN 978-80-87098-04-2.
69.MAREK, Pavel. Apologetové nebo kacíři?: studie a materiály k dějinám české Katolické moderny. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1999. 197 s. ISBN 80-86200-11-6.
70. MAREŠ, František Václav. Cyrilometodějská tradice a slavistika. Vyd. v tomto uspořádání 1. Praha: Torst, 2000. 736 s. ISBN 80-7215-111-8.
71.MARINČÁK, Šimon. Veľkomoravský kánon sv. Demetrovi Solúnskemu. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 2003. 115 s. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, č. 4. ISBN 80-89039-19-7.
72.MARSINA, Richard. Metodov boj. Vyd. 2., vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005. 159 s. ISBN 80-8061-187-4.
73. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-103-5. Dějiny českých zemí.
74.Moravský historický sborník: ročenka Moravského národního kongresu. Moravský národní kongres: Brno, [1995-]. (Roč. 1995 a 2002-2005.)
75.Nejstarší prameny k životopisům sv. Cyrila a Metoděje. [Olomouc: Arcibiskupství olomoucké, 1985]. 44 s.
  76.Odkaz soluňských bratří: sborník k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje. Praha: Česká katolická charita, 1987. 198 s. Teologické studie.
77.OLIVA, Otmar. Opus Velehradensis - znamení naděje: 1989-2009: Otmar Oliva - sochy, Jiří Rohel - fotografie: [katalog výstavy]. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, c2009. 127 s. ISBN 978-80-86185-79-8.
78.Osobnosti moravských dějin. (1). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 516 s. ISBN 80-86488-38-1.
79. PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. České Budějovice: Poustevník, 2012. 205 s. ISBN 978-80-86610-59-7.
80.PIŤHA, Petr. Svatí Cyril a Metoděj: Velehrad - symbol a úkol: četba k přípravě na 1150. výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Poustevník v nakl. Studio Gabreta, 2010. 79 s. Postavy, sv. 2. ISBN 978-80-86610-51-1.
81. POJSL, Miloslav. Průvodce Velehradem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 63 s. Průvodce. ISBN 978-80-7195-135-3.
82.POJSL, Miloslav. Velehrad v památkách osmi století. Praha: T.R.S., 1997. 297 s.
83.POJSL, Miloslav. Velehrad: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2005. 32 s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 37. ISBN 80-86157-16-4.
  84.POJSL, Miloslav. Velehrad: bývalý cicterciánský klášter a jeho románské památky. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad, 2001. 31 s. Církevní památky, sv. 29. ISBN 80-86157-07-5.
  85.POJSL, Miloslav. Velehrad: stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1990. 246 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 65. ISBN 80-85048-05-1.
86.POJSL, Miloslav. Velehrad: Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad, 2005. 32 s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 36. ISBN 80-86157-14-8.
87. POLÁCH, Antonín. Bratři ze Soluně: život Konstantina a Metoděje: historický román. Vyd. 1. Praha: Granit, 1995. 207 s. ISBN 80-85805-37-5.
88.POULÍK, Josef. Staroslovanská Morava. Praha: St. ústav archeol., Společ. čs. prehistoriků [distributor], 1948. 215, [1] s. Monumenta archaeologica, Tom I.
  89.Prameny k dějinám Velké Moravy. II, Texty biografické, hagiografické, liturgické. 2., rev. a rozš. vyd. Praha: KLP, 2010. xiv, 315 s. ISBN 978-80-86791-93-7.
90.Přemyslovský stát kolem roku 1000: na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 377 s. ISBN 80-7106-272-3.
91.RATKOŠ, Peter. Slovensko v dobe Velkomoravskej. 2. vyd. Košice: Východoslovenské nakladateĺstvo, 1990. 177 s., tab., resumé ger., rus., hun. ( História). ISBN 80-85174-91-X.
  92.Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku: sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech. 1. vyd. Praha: Unicornis, 1994. 143 s. ISBN 80-901587-1-4.
93.Sborník Velehradský. Roč. 1 (1880)-6 (1896); nová řada: č. 1 (1930)-16 (1948); třetí řada: 1/1992-2/1996, 2000-.  V Brně: J. Vykydal, 1880-; Dočasný nakl.: 1881-1883: V Praze: J. Vykydal; 1885: V Brně: J. Vykydal; 1930-1948: Na Velehradě: Archeologický spolek Starý Velehrad; 1992: Břeclav: Moraviapress. Poslední nakl.: 1996-: Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad. (Sborník nevycházel v letech 1897-1929, 1943-1945 a 1949-1991.)
94.SLÁDEK, Karel. Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur: [sborník příspěvků]. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2009. 79 s. ISBN 978-80-254-6363-5.
95.SLAVÍK, Karel V. Průvodce po Velehradě a okolí. V Napajedlích: Nákladem Frant. Foltina, 1885. 120 s., [1] l. obr. příl., [1] složená mapa.
96.SMAHEL, Rudolf a MARI, Arturo. Velehrad: [Fotogr. publ.]. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1991. 223 s.
97.SOKOLOVÁ, Františka. Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách: katalog. 1. vyd. Praha: Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky, 1997. 426 s. ISBN 80-7050-258-4.
98.Soluňští bratři: 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu: Sborník. 2. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1963. 243, [1] s. Spisy Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích.
99.SOMMER, Petr. Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond, 2001. 174 s. Historica. ISBN 80-86379-28-0.
  100.Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, Centrum pre štúdium kresťanstva, 2006. 2 sv. (440; 332 s.). Studia Christiana, vol. 1-2. ISBN 80-89027-19-9.
101.SVOBODA, Jan. Přes propasti věků: tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 108 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7021-721-9.
102.ŠOLLE, Miloš. Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 239 s., [8] s. il. Historica. ISBN 80-7021-200-4.
103. ŠPIDLÍK, Tomáš a AMBROS, Pavel. Svatí Cyril a Metoděj mezi námi: vybrané otázky cyrilometodějské tradice: bibliografie 1990-2011. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011. 249 s. Hlas Velehradu, 26. ISBN 978-80-7412-097-8.
104.ŠULEŘ, Petr. Východní křesťanství: doprovodné texty k výstavě z cyklu Velká světová náboženství pořádané 26. 9. 2003 - 31. 1. 2004. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. 81 s. ISBN 80-7028-204-5.
105. TKADLČÍK, Vojtěch. Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. 53 s.
106.TKADLČÍK, Vojtěch. Minulost a budoucnost velehradských kongresů. Velehrad: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, [1993]. 35 s. Hlas Velehradu, č. 3.
107.TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin (530-935). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 658 s. Česká historie, sv. 1. ISBN 978-80-7106-138-0.
108.TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Praha: Lidové noviny, 2010. 384 s. Česká historie, sv. 8. ISBN 978-80-7422-049-4.
109.Uherskohradišťsko. 2., upr. vyd. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, 1992. 855 s., [40] s. obr. příl. Vlastivěda moravská, sv. 63. ISBN 80-85048-39-6.
110.VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. [Díl] 1, Středověká Morava. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1991. 231 s., [16] s. barev. fotogr. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid, sv. 5. ISBN 80-85048-17-5.
111.VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Praha: Lidová demokracie, 1966. 287 s., [16] s. faksimilií.
112.VAŠKO, Václav. Dům na skále. 1, Církev zkoušená: 1945 - začátek 1950. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. 255 s. ISBN 80-7192-891-7.
113.VAVŘÍNEK, Vladimír. Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie, 1963. 202, [4] s. Politická knih. Čs. strany lid., sv. 60.
114.VEČERKA, Radoslav. K pramenům slov: uvedení do etymologie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 355 s. ISBN 80-7106-858-6.
115.VEČERKA, Radoslav. Počátky slovanského spisovného jazyka: studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1999. 103 s. ISBN 80-85899-60-4.
116.VEČERKA, Radoslav. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 176 s. ISBN 978-80-7422-044-9.
117.VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: Euroslavica, 2006. 273 s. Učebnice. ISBN 80-244-0889-9.
118.VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002. 112 s. ISBN 80-210-2961-7.
119.Velehrad 1205-1990: 22. 4. 1990. V Uherském Hradišti - Starém Městě: ČSL, OF, [1990]. [4] s.
120. Velehrad - filologoi versus filosofoi: příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2005. 259 s., [16] s. obr. příl. Studijní texty, 35. ISBN 80-86715-47-7.
121.Velká Morava mezi východem a západem = Großmähren zwischen West und Ost: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Uherské Hradiště, Staré Město 28. 9. - 1. 10. 1999. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 427 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 17. ISBN 80-86023-28-1.
122.Velká Morava: Tisíciletá tradice státu a kultury. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1963. 112, [2] s.
123.Vel'komoravské legendy a povesti. Druhé vydanie. Bratislava: Tatran, 1990. 160 s. Hviezdoslavova knižnica, 312 zv. ISBN 80-222-0164-2.
124.VEPŘEK, Miroslav. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2006. 218 s. ISBN 80-86715-65-5.
125.VESELÝ, Jiří Maria. Co dává Velehrad Evropě. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 191 s.
126.VLACH, Jaroslav. Bibliografie okresu Uherské Hradiště. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, Muzejní a vlastivědná společnost, 1982. 310 s., [32] s. fot. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 8. Kapitoly Velká Morava (s. 50-69) a Velehrad (s. 244-248).
127.VOPATRNÝ, Gorazd. Dědictví otců: osudy svaté pravoslavné víry na území bývalého Československa. Vyd. 1. V Praze: Knižní dílna Rubato, 1999. 167 s. ISBN 80-902256-3-2.
128.VRAGAŠ, Štefan. Život sv. Konštantína Cyrila a Život sv. Metoda. 2., uprav. vyd. Martin: Matica slovenská, 1991. 91 s. Teória a výskum. Monografie. ISBN 80-7090-203-5.
129.VYCHODIL, Jan. Popis obnovené svatyně velehradské. 2., rozmnožené vyd. Uherské Hradiště: Jan Vychodil, 1882. 36 s.
130.VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností. V Brně: J. Vychodil, 1885. 40 s.
131.VYCHODIL, Jan. Velehrad: na oslavu úmrtní památky sv. Cyrilla 14. února i sv. Methoděje 6. dubna. Praze [sic]: J. Andrejev, 1880. 24 s.
132.VYCHODIL, Jan. Velehradský kostel a klášter. V Praze: J. Vychodil, 1882. 67 s.
  133.Význam kultúrného dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu. 1. vyd. Nitra: Ústav pre výskum kultúrného dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF, 2008. 363 s. ISBN 978-80-8094-455-1.
134.WIHODA, Martin. Morava v době knížecí: 906-1197. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 467 s. Česká historie, sv. 21. ISBN 978-80-7106-563-0.
135.ZAVADIL, Josef. Velehrady Děvín a Nitra: příspěvky k určení polohy hlavního města velkomoravského. Kroměříž: J. Zavadil, 1912. 110, [I] s.
136.ZELNITIUS, Antonín. Velehrad - pravdou!: k otázce o poloze Velehradu velkomoravského: k oslavám cyrilo-metodějským v roce 1936. Na Velehradě: Antonín Zelnitius, 1936. 15 s.
137. ZLÁMAL, Bohumil. Svatí Cyril a Metoděj. Řím: Křesťanská akademie, 1985. 204 s. Sůl země, sv. 12.
138.ZOZUĽAK, Ján. Vplyv unionizmu na odklon od svätootcovskej tradície a návrat k štúdiu diel svätých otcov. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2000. 84 s. ISBN 80-8068-009-4.

Naposledy změněno: 19.11.2018 | webmaster@kfbz.cz
© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace